Älvsjöstaden

Mellan centrala Älvsjö och Solbergaskogen växer Älvsjöstaden fram. Gröna gator och kopplingar, sparad natur och gröna siktlinjer präglar stadsdelen.

Landskapslaget har medverkat till att utforma den nya stadsdelen sedan detaljplaneskedet. Landskapsuppdragen har varit många inom olika skeden såsom analys, utformning, dialog, program, projektering och uppföljning under anläggningstiden.

Gatorna har utformats med en hög grad av grönt inslag för upplevelser och fördröjning av dagvatten. Kabelverksgatan som är områdets nya huvudgata har utformats som en artboulevard med en mix av trädarter i generösa regnträdgårdar där dagvatten kan renas. Gatans grönska kompletteras med träd och planterade ytor på platsbildningar bl.a. Medaljongtorget som knyter an till huvudgatan.

Medverkande Landskapslaget: Annelie Landin, Bibbi Leine, Pia Jonsson

Beställare: JM AB