Bolidenplan – Årstastråket etapp III

Bolidenplan är ett område som står inför en omfattande förändring. Området dominerades tidigare av Bolidenvägen som innan Södra Länkens tunnel byggdes under dominerades av tung och omfattande trafik. Det var även huvudsaklig tillfart till Slakhusområdet under lång tid. Nu ska det bli en stadsdel dominerad av stadsliv och integrerad med äldre stadsdelar runt omkring och den förnyade stadsdelen Slakthusområdet.

Landskapslaget arbetade med utvecklingen av området kring Bolidenplan, etapp III av Årstastråket, mellan 2014 och 2016. Inledningsvis bestod arbetet i att studera strukturplan, exploatering, terrängförhållanden samt delta i arbetet med inblandade byggaktörer och fastighetsägare. Under 2015 togs ett visionsdokument fram för stadsdelen där Landskapslaget tillsammans med staden arbetade fram ett samlat program för Bolidenplan. Bolidenplan blir bokstavligt talat en korsning mellan olika stadsdelar där de fyra hörnen av stadsdelen möter olika andra stadsdelar från olika tidsepoker och med olika förutsättningar. Den nya bebyggelsen ska kunna bidra med en ny känsla av stadsliv samtidigt som den respektfullt ska möta den karaktäristiska funkisbebyggelsen i gamla Årsta via delvis brant terräng. Lösningen blev en tät struktur som sluter om gaturummet vid Bolidenplan samtidigt som den löser upp sig utåt och möter Årstas hus i park-karaktär. En del av området består av äldre industribebyggelse samtida med Slakthusområdet som bevaras och integreras i den nya strukturen. Området innehåller också en ny skola och flera förskolor vars yta och placering tidigt arbetades in i strukturen.

Medverkande Landskapslaget:

Annelie Landin, Lise Hellström, Lotta Wersäll

Beställare: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret