Cikadan – bostäder och allmän platsmark i Hammarbyhöjden

Landskapslaget arbetar som konsult åt Stockholm stad med att ta fram detaljplanen Cikadan i Hammarbyhöjden, samt att utforma allmän platsmark inom den. Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för cirka 140 lägenheter i flerfamiljshus, volymmässigt brygga smalhusområde till punkthusområde samt dra om Palandergatan och upprusta Olaus Magnus plan.

Planområdet är kollektivtrafiknära och ligger i utkanten av Hammarbyhöjden, i korsningspunkten mellan flera olika stadsdelar. Fastigheterna Cikadan 1, Hammarbyhöjden 1:1 och Enskede Gård 1:1 inryms i planområdet, därav namnet Cikadan. Platsen ligger i korsningen av Hammarbybacken och Olaus Magnus väg och inrymmer Olaus Magnus plan, Palandergatan samt del av Olaus Magnus väg. Området är i princip obebyggt och består huvudsakligen av grönska, samt berg i dagen i söder. Olaus Magnus plan är idag en plats man snabbt passerar, snarare än att vistas på. Den omges av en bred gatusektion och en anslutande parkering. Den befintliga vegetationen mot gatan skärmar av platsen på ett sätt som skapar en viss otrygghet.
I planarbetet prövas bostadsbebyggelse i flerfamiljshus längs med Olaus Magnus väg och längs Hammarbybacken. För att stärka stråket mot Hammarbyhöjdens centrum föreslås lokaler i bottenvåningen mot Olaus Magnus väg. Palandergatan får en ny sträckning för att lämna plats åt bebyggelse och bostadsgårdar. Olaus Magnus väg och Olaus Magnus plan utvecklas för gående och cyklister samt för vistelse. Bilparkering sker i garage under tillkommande bebyggelse eller som kantstensparkering längs med Palandergatan. Bilparkeringen i anslutningen till Olaus Magnus plan försvinner, vilket möjliggör för mer grönska, sitt- och lekmöjligheter. I den nya utformningen får området ett parktorg med många vistelsekvaliteter, som samtidigt tillskapar värden i stadens blågröna struktur genom bättre hantering av dagvatten, högre biologisk mångfald och fokus på inhemska trädarter. Föreslagen bebyggelse anpassas till platsen och den kulturhistoriska utredningen som tagits fram. Planförslaget väger även in andra intressen såsom buller, risk och närheten till Södra länken, riksintresse för kommunikation.
Landskapslaget gestaltar även en mindre platsbildning vid Olaus Magnus väg, i anslutning till en befintlig uteservering. Med markbeläggning i samma utförande som på Olaus Magnus Plan, blir denna lilla plats en liten pendang, som också den fylls med grönska och stora träd.
Hammarbyhöjden är utpekat av Stadsmuseet som kulturhistoriskt värdefullt område. Det är ett typiskt smalhusområde med lamellhus i 3–4 våningar. Fyra tegelklädda punkthus i nio våningar uppförda under 40-talet finns väster om planområdet. Delar av bebyggelsen har grön klassning vilket innebär ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen bedöms vara särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Planområdet är inte utpekat som ett Ekologiskt särskilt betydelsefullt område (ESBO). Av naturvärdesinventering framgår det att det aktuella inventeringsområdet inte hyser några högre naturvärden. Inom planområdet i söder finns tallhällmark med berg i dagen och i norr parkmark där vegetationen består av lövfällande träd, gräsytor och olika blommande buskar som syren, hagtorn och snöbär.
Planen har varit ute på samråd: december 2021 – 31 januari 2022 och beräknas gå ut på granskning under våren 2024.