Gävle västra

Under hösten 2020 deltog Landskapslaget i ett parallellt skissarbete för att ta fram en vision för det nya stationsområdet och anslutande struktur vid Gävles nya tågstation Gävle västra. Resultatet blev det finmaskiga och grönskande förslaget – ”Många bäckar små”.

När ostkustbanan får dubbelspår, och delvis en ny sträckning, ges möjligheten att anlägga en ny tågstation som kompletterar Gävles centralstation.

Landskapslagets förslag ”Många bäckar små” tar fasta på befintliga stråk som kan utvecklas för att få en finmaskig struktur, som i sin tur kan överbrygga trafikbarriären som järnvägen och Hamnleden intill utgör.

Genom att tänka om kring trafikapparaten som försörjer Sätrahöjden, norr om området, kan befintlig trafikstruktur omvandlas från ett bildominerat landskap till nya stråk och platser för människor, bebyggelse och grönska. Den nya stationen föreslås placeras mitt emellan järnvägen och Hamnleden där den kan markera entrén till Gävle och vara lättåtkomlig från alla trafikslag och stadsdelar runtomkring. Strukturen söder om spåren kopplar samman sjukhusområdet och den befintliga kulturmiljön kring Tolvfors herrgård med ett nytt parkrum som följer ån från Sätrahöjden ner till Gavleån.

Medverkande:
Lotta Wersäll (UA)
Eirini Farantatou
Bibbi Leine
Max Goldstein

Beställare:
Gävle kommun genom Josef Rundström