Strukturplan för Barrudden, Ekerö

Barrudden är beläget i och vid ett före detta grustag på Jungfrusundsåsen på Ekerö, intill den populära skidbacken Ekebyhovsbacken. Fastigheten, som ägs av Bonava, ska delvis utvecklas till ett nytt bostadsområde som ska byggas på nya terrasseringar i det gamla grustaget. Utfyllnaden kan ske med existerande massor och gör att det går att exploatera på ett effektivt sätt och samtidigt spara och tillgängliggöra naturmark.

Landskapslagets uppgift är att utreda området inför detaljplan och ta fram en struktur som är varierad och tillgänglig med goda vistelsemiljöer och som anknyter till det befintliga friluftsområdet och stråken längs vattnet. Uppgiften är också att modellera och utreda utfyllnadens förutsättningar med tillgängliga stråk, och terrasseringar som rymmer både bostäder och vistelsemiljöer.

Planen innehåller olika boendeformer, majoriteten småhus och radhus, och skapar en varierad stadsdel till både innehåll och utformning.