Kv Kabelverket, Älvsjö

Kv Kabelverket utformas som en ny stadsdel i Älvsjö strax söder om Stockholm med ca 1400 nya lägenheter. Förslaget utgår från en kvartersstruktur samlad kring en ny huvudgata med en central grön axel mellan villakvarteren i söder och Solbergaskogen. Mot Solbergaskogen skapas ett gångstråk som knyter samman bebyggelsekvarteren med naturen. En ny stadsdelspark föreslås på befintlig industrimark, i mötet mellan stad och natur.

I stadens översiktsplan, Promenadstaden, har Älvsjö pekats ut som en av stadens tyngdpunkter med goda kommunikationer och Stockholmsmässan som betydande faktor. Kabelverket har ett strategiskt läge mellan villakvarteren i södra Älvsjö, Älvsjö Centrum och Solbergaskogens fantastiska natur. I området finns en rik historia att ta vara på och inslag av vacker industribebyggelse i tegel.

Arbetet påbörjades 2013 med deltagande i detaljplanearbetet, utredningar och underlag för detta.

2013 togs ett Program för stadens mark fram i samarbete med trafikkonsult. Programmet togs fram som ett underlag för detaljplanearbetet samt ett samordnande strategiskt dokument med gestaltningsprinciper för stadsdelens gator, platser, torg och parker. I programmet gjordes en förprojektering av stadens mark. Gestaltningsprinciperna beskrevs utifrån två huvudsakliga nyckelfrågor: kopplingen till platsens industrihistoria och möjligheten att utveckla principer för hållbar stadsutveckling genom platser som ger ekosystemtjänster.

Den första etappen projekterades 2014. I samband med detta genomfördes också en workshop för barn i åk 4 på Kämpetorpskolan som Landskapslaget deltog i. Ett konkret resultat av detta var att temat för den nya stadsparken utgår från natur och insekter, en koppling till närliggande Solbergaskogen.

Etapp 1 och 2 är i byggskedet och etapp 3 håller på att projekteras.

Etapp 3

Systemhandlingen för etapp 3 är levererad. Nedan är en illustrationsplan för etapp 3.

   

 

 

Årtal

2013-pågående

Plats

Kv Kabelverket, Älvsjö, Stockholm

Beställare

Exploateringskontoret, Stockholm Stad, JM Bostads AB