Kvalitetsprogram för Årstafältets stadsliv

Landskapslaget har tagit fram ett kvalitetsprogram för Årstafältets stadsliv med syfte att tidigt i planskedet och inför markanvisningar kunna säkerställa att de kvarter som ritas bidrar till stadslivet.
Fokus är på hur varje hus bidrar till helhetsupplevelsen för alla som vistas i och promenerar genom stadsdelen. Kvalitetsprogrammet kan även bli en inspiration och vägledning för andra stadsbyggnadsprojekt.

Årstafältet – en ny sammanlänkande stadsdel

Den nya stadsdelen Årstafältet planeras för 6000 bostäder och ca 15 000 nya invånare. En viktig del i arbetet är att knyta ihop omkringliggande stadsdelar så som Söderstaden, Enskedefältet, Årsta, Östberga och Liljeholmen till ett sammanhållet stadsnät. Framförallt har den nya stadsdelen Årstafältet en viktig funktion i att koppla ihop de idag separerade stadsdelarna Årsta och Östberga. Stadsdelen har en struktur med vinklade gator och variationsrik bebyggelse, och ska utformas för att speciellt uppmana till cykling.

Levande stadsliv

Kvalitetsprogrammet beaktar särskilt mötet mellan kvarter, byggnader och allmän plats och reglerar kvaliteter som stödjer levande bottenvåningar och gaturum. Utgångspunkten har varit att stadsdelen ska vara till för alla i staden. Därför måste även de privata bostadskvarter som byggs kunna bidra till en stark allmän karaktär. Staden måste vara levande, trygg och till för alla. Här ska alla kunna stanna upp och välkomnas.

Programmets fyra delar

Programmet består av fyra delar, där del ett följer med alla kvalitetsprogram på Årstafältet och del två, tre och fyra anpassas och sammanställs för varje etapp.

Del 1 – Upplevelser i staden, som Landskapslaget tagit fram, är gemensamt för alla framtida etapper. Den tar upp utgångspunkterna för stadslivet på Årstafältet och ger den teoretiska bakgrunden till hur stadslivet kan främjas på Årstafältet.

Del 2 – Indikatorer och stadsbyggnadsprinciper beskriver den aktuella etappen med dess stadsbyggnadsprinciper och mätbara kvalitéer.

Del 3 – Kvarter och platser är beskrivningar av varje kvarter som byggaktörerna och dess arkitekter själva sammanställt under planprocessen, kompletterat med en sammanställning från Stadsbyggnadskontoret där det pekas ut vad som är viktiga kvaliteter i kvarteret.

Del 4 är en tänkt uppföljning av kvalitetsprogrammet som ska ske i samband/efter bygglov.

För Årstafältet etapp 2 har Landskapslaget, förutom den gemensamma delen, tagit fram del 2 av kvalitetsprogrammet med indikatorer specifika för etappen, samt tagit fram strukturen för del 3.

Årtal

2016-2017


Plats

Årstafältet, Stockholm

 

Beställare

Stockholms stad