Kvalitetsprogram för Flemingsbergsdalen

Utformningsprinciper för stadens allmänna platsmark

Flemingsbergsdalen ska bli en sjudande stadsdel med internationell atmosfär som lever stora delar av dygnet. Stadsdelen ska vara ett nav för hela Flemingsberg och en mötesplats för alla som lever och verkar här.

Landskapslaget har på uppdrag av Huddinge kommun tagit fram ett kvalitetsprogram för Flemingsbergsdalens allmänna platsmark. Kvalitetsprogrammet beskriver de överordnande kvalitetsprinciperna för att uppnå visionen för stadsdelen Flemingsbergsdalen och ska utgöra ett styrande underlag i den fortsatta planeringen av stadsdelen.

Målbilden är att stadsplaneringen ska bidra till likvärdiga livsvillkor i hela staden och till att öka tilliten samt det sociala kapitalet. Stadens offentliga rum, d.v.s. gator, stråk, platser, torg och parker utformas för att kunna möta både samtidens behov och framtidens utmaningar. En varierad, sammanhängande struktur som främjar rörelse och gynnar den lokala biologiska mångfalden ska integreras. Flemingsbergsdalen ska utgöras från väl gestaltade, trygga offentliga rum, arenor för kulturliv, för att ses och mötas. De ska väcka nyfikenhet, stimulera sinnena och stödja ett bärkraftigt näringsliv.

Stadens kunskapsintensiva och kreativa näringar och Flemingsbergs många kulturer ska speglas i utformningen och bidra till att stadens invånare kan känna igen sig. Till­sammans bidrar de till en identitet som särskiljer Flemingsberg och som invånarna kan känna sig stolta över.