Näsby Slott

Pågående: Plankonsult för byggaktörsdriven detaljplan

Detaljplanens syfte är dels att säkerställa allmänhetens fortsatta tillgång till byggnadsminnet Näsby slott, dels att skapa byggrätter för bostäder inom slottsområdet.

Slottet inklusive parken ritades av Tessin d.ä. och är från 1600-talet. Detaljplanen medger nybyggnation av cirka 380 bostäder samt ytor för idrott, förskola och service. Planen kräver att stor hänsyn tas till den rika kulturmiljön. All ny bebyggelse ska anknyta till slottets arkitektur och ska genom avtal följa ett gestaltnings- och kvalitetsprogram. För delar av området överskrids riktvärden för trafikbuller. Planområdet hyser flera utpekade naturvärden. Detaljplanen innebär att strandskyddet upphävs inom delar av kvartersmark.

Pågående

Uppdragsansvarig: Ludvig Netré

Beställare: Niam AB. ’

Byggaktör: Niam AB.