Stadshagen

När Stockholm växer utvecklas Stadshagen till en tät blandstad. En förtätad struktur ställer krav på nya och förbättrade publika platser och stråk. Målet är att utveckla levande publika rum som knyts samman med park, lek-, natur- och rekreationsytor genom sammanhållna gröna stadsstråk. Stadshagens gröna karaktär bevaras och synliggörs genom en lite extra tydlig grön promenad – En grön loop – som knyter ihop stadsdelens park- och naturområden.

Stadshagen förtätas med ca 1000 nya bostäder, service, förskolor m.m. En av utmaningarna i arbetet var att utgå från Stadshagens befintliga identitet och förtäta strukturen utifrån Stadshagens unika förutsättningar.

Stadshagen har inte omfattats av den generalplan som på senare delen av 1800-talet lade grunden för omgivande rutnätstad. Stadshagen har istället vuxit organiskt och med solitära byggnadsvolymer i en grön miljö. Detta samt en kuperad terräng har skapat en struktur som skiljer sig avsevärt från omgivande täta kvartersstad.

Med utgångspunkt i detta har bl.a. en önskan om att förbättra stadsambanden med levande stadsgator vägts mot svårigheten att placera gator i brant terräng. Ny exploatering har balanserats mot behov av rekreationsytor för både stadsdelen och omgivande rutnätstad, samt en vilja att bevara Stadshagens gröna identitet. Ett viktigt mål i det strategiska underlaget för stadsdelens publika parker, platser och stråk var exempelvis att utveckla sammanhängande gröna promenader som stärker stadsdelens gröna identitet. Detta utvecklades till ett stadsbyggnadsgrepp kallad “Grön Loop” som löper genom såväl allmän platsmark som kvartersmark.

Stadshagens omgivande branter är en del av det Stockholmska landskapet och en del av arbetet bestod i att väga en önskan om att exploatera för att bl.a. skapa en sammankopplad stad mot landskapsbildsvärdet och bevarande av natur.

En slutsats i analys och strukturplanarbetet var att behovet av nya och förbättrade publika platser, parker och stråk måste tillskapas på både stadens mark och kvartersmark för att stadsdelen som helhet ska kunna fungera som en sammanhållen blandstad med önskade kvaliteter. Det strategiska underlaget har under processens gång förankrats hos fastighetsägare och byggherrar för att säkra genomförbarheten i den samlande målbilden. Materialet ingår också som ett underlag till den detaljplan som tagits fram.

Uppdraget

Stadsutvecklingsanalys med strukturplaneförslag med syftet att analysera och ge förslag på utvecklings- och förtätningsmöjligheter inom stadsdelen.  I strukturplanen redovisas volymstudier för bebyggelsens höjdförhållanden, påverkan på terräng och stadslandskap.

En realisering av den föreslagna strukturplanen med nya och förbättrade publika platser, parker och stråk kräver en samverkan mellan Stockholm Stad och privata fastighetsägare. En del av de satsningar som krävs för att skapa sammanhängande stråk och tillräcklig tillgång på park- och lekmiljöer ligger på kvartersmark, som inte ägs av Stockholm Stad. Landskapslaget fick därför i uppdrag att ta fram ett strategiskt underlag för utformningen av stadsdelens publika platser, stråk och parker.  Syftet var att utgöra ett samlande underlag för fortsatt planerings- och projekteringsprocess.  I materialet anges övergripande mål och strategier för utveckling och upprustning av gångvägar, torg, lekplatser och parker.

Årtal

2013-2015

Plats

Stadshagen, Kungsholmen, Stockholm

Beställare

Exploateringskontoret, Stockholm Stad