Trollesundsparken

Trollesundsparken utvecklas som närpark. En bearbetad formgivning stärker parkens karaktär, fler och mer varierade vistelseytor bjuder in både unga och gamla och barnens lekytor kompletteras för att utmana och glädja i ett bredare åldersspann.

Projektet

Trollesundsvägens närpark är en liten, välanvänd park omgiven av bostadsmiljö och en intilliggande förskola. Projektet syftar till att med enkla medel uppgradera lekmiljön och utveckla parken som en mötesplats för en bredare målgrupp. För att lyfta lekplatsens attraktivitet för barn i flera åldrar har de delar av den befintliga lekutrustningen som är i gott skick bibehållits och kompletterats med viss ny utrustning.

Parkens karaktär och utformning

Parken har idag vackra inslag av berghällar, fullstora tallar och ängsmark. Dessa har lyfts fram genom röjning av sly och viss fällning av lövträd. Kompletterande växter har enbart tillförts i form av en häck som ramar in och avgränsar parkrummet mot en gata samt smultron längs vistelsestråket. På detta sätt får platsens naturliga kvaliteter komma till sin rätt och parkens identitet stärks.

För att skapa en närpark med en tydligare visuell identitet och upplevelsevärden som tilltalar alla har stor omsorg lagts på att formge vistelseytor som både ger utrymme för närhet med andra och avskildhet. Vistelseytorna har utformats som ett tydligt, böljande stråk som knyter samman lekytor, öppna gräsytor, natur och möblerade platser för picknick, vila och solande. Ytorna följer i stora drag befintliga grusvägar, men formspråket har accentuerats och platsbildningar som ger förutsättningar för ett mer varierat innehåll har skapats.

En samordnad färgsättning stärker parkens karaktär och knyter ihop befintlig lekutrustning med ny lekutrustning, picknicbord, hammockar och soffor till en harmonisk, men ändå uppiggande helhet.

Utrustning

En översyn av belysningen har bidragit till att armaturer byts och en central stolpe får spottar som kan riktas mot hällar, lekplats och tallkronor för att öka tryggheten kvällstid och bidra till nya upplevelsevärden som lyfter platsens unika element.

Flyttbara picknickbord och grill gör det möjligt för både barngrupper, familjer och närboende att umgås i parken. Med möjligheten att flytta ihop borden för kalas eller dra isär för flera mindre grupper kan parken bli en mer aktiv del av vardagslivet.

Hammockar i soliga lägen längs bergshällarna och solstolar vid den öppna gräsytan ger möjlighet till avslappnat häng i solen.

Omfattning

Projektet omfattar gestaltning och bygghandlingsprojektering inkl AMA-beskrivning av parkmiljö med lekplats.

År

2019

Färdigställandeår

2019-2020

Plats

Bandhagen

Beställare

Exploateringskontoret, Stockholm Stad