Tullhusplatsen

Vår vision för Tullhusplatsen är en plats som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 12 månader om året för stora som för små. Det är en trygg, lättillgänglig plats som man vill komma till för att innehållet lockar. En plats där man väljer att äta sin medhavda lunch när det är soligt, att ta en kaffe när det regnar, och undersöka närmre när man passerar förbi.

Konceptet för Tullhusplatsen; ”the sunken garden”, är en fortsättning på den befintliga kringliggande topografin och stärker de värden som finns på platsen idag. Genom en medveten höjdsättning kommer Tullhusen närmre sin historiskt rumsliga situation. Olika historiska lager gestaltas som abstrakta element som ger ledtrådar till djupare förståelse av platsen. Platsen har en tydlig ram som stärks ytterligare av en ”nedsänkt trädgård”, med en gestaltad biotop av storbladiga växter, en känsla av vatten och fukt skapar en unik karaktär i ett kringliggande byggt landskap. Genom att den är nedsänkt i terrasser skapas här en tystare, lugnare miljö med möjligheter att sitta i södervänt läge och beskåda fortsättningen av staden genom Tullhusen. Det går att röra sig över ytan för att studera och uppleva den biologiska mångfalden. För att koppla ihop platsen och göra den tillgänglig året runt, föreslås en serie glasade paviljonger under broarna. Tillsammans med Tullhusen utgör dessa naven för platsen genom att erbjuda olika aktiviteter och service som möts både utomhus och inomhus.

Rumsligheten ger möjligheter att på ett flexibelt sätt ordna olika program längs ramens ytterkant samtidigt som mitten av platsen lämnas mer öppen. Platsen är gestaltad för att skapa en dynamisk balans mellan olika kvalitéer: en balans mellan historisk kontinuitet och vår egen samtid. Bropaviljongerna skapar en balans till Tullhusen. Det finns en kombination mellan naturens processer och stadens idéer. Man kan läsa av hela platsen och samtidigt ska det finnas delar att upptäcka efterhand som gör att du kan bilda din egen relation till platsens olika kvalitéer.

Bropaviljongerna utformas i glas. Formen är en spegelbild av broarnas rundade krönbalk vilket gör att de tre byggda strukturerna, tåg-bro, GC-bro och paviljonger anpassas till varandra och inte konkurrerar i form. Gång och cykelbron placeras parallellt med Värtabanan så att den upptar så lite yta av Tullhusplatsen som möjligt, och möjliggör för kopplingar till platsen i form av trappor och hiss som placeras mellan de båda broarna.

Befintlig situation

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Sektion Västerut

 

Sektion norrut

Illustrationsplan

 


Årtal

2017

Plats

Östra Hagastaden, Stockholm

Beställare

Stockholm stad, parallellt uppdrag