220901

Verktyg social hållbarhet Örebro

Inom Örebro kommun finns en ambition att arbeta aktivt med social hållbarhet. På uppdrag av stadsbyggnadsförvaltningen i Örebro har Landskapslaget kartlagt förvaltningens arbete med att främja social hållbarhet och arbetat…

220901

Stadsutveckling kring södra Munksjön Jönköping

Sedan 2020 har Landskapslaget på uppdrag av Södra Munksjön utveckling AB arbetat som generalkonsult med utvecklingen av de nya stadsdelarna runt Södra Munksjön i Jönköping. Inom uppdraget har Landskapslaget genomfört…

220901

Hampetorp ortsutveckling

Hampetorp är en växande landsbygdsort i utkanten av Örebro kommun. Fler och fler ser fördelarna med den typ av boende som Hampetorp erbjuder med närhet till natur och friluftsliv. Orten…

220901

Integrerad barnkonsekvensanalys

Landskapslaget arbetar med Stockholm stads riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys som antogs 2017. Den integrerade barnkonsekvensanalysen syftar till att tillräckligt tidigt i processen tillsammans med struktur- och utvecklingsarbete ta fram barnkonsekvenser…

220901

Barnkonsekvensanalys

Landskapslaget har i många år arbetat med att ta fram barnkonsekvensanalyser i samband med stadsutvecklingsprojekt i olika delar av Sverige. Vår djupa expertis vad gäller barns förutsättningar i staden gör…

210303

Finlandsgatan – En levande, attraktiv och grönskande stadsgata

I Akalla och Husby planeras Finlandsgatan och delar av dess omgivning att omvandlas till en hållbar och attraktiv stadsmiljö som bidrar till att bygga ihop stadsdelarna och stärka sambanden. Målet…

210208

Älvsjöstaden

Mellan centrala Älvsjö och Solbergaskogen växer Älvsjöstaden fram. Gröna gator och kopplingar, sparad natur och gröna siktlinjer präglar stadsdelen.

210201

Norra Hovstallängen

Sedan 2018 har Landskapslaget på uppdrag av Uppsala kommun/stad arbetat med utvecklingen av Norra Hovstallängen i centrala Uppsala. Uppdraget har bestått i att ta fram en strukturplan för en skola,…

200825

Kulturkraft i det offentliga rummet

Tilltagande utanförskap, otrygghet och arbetslöshet. En krisande detaljhandel i behov av en ny affärslogik. Denna utveckling i ytterstaden har pågått en tid men accelererar i pandemins spår. Kulturen och konsten…

200107

Integrerad barnkonsekvensanalys- Detaljplan Gamla Tyresövägen

Landskapslaget har på uppdrag av Stockholms stad arbetat med en integrerad barnkonsekvensanalys för detaljplan Gamla Tyresövägen. Inom uppdraget kartlade vi barns förutsättningar inom området. Som en del av kartläggningen förde…

Ny stadsdel i Stora Sköndal

180522

Stora Sköndal

Landskapslaget har medverkat i utformningen av ett programförslag för en ny stadsdel i Sköndal där målbilden är ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och…

160503

Stadshagen

När Stockholm växer utvecklas Stadshagen till en tät blandstad. En förtätad struktur ställer krav på nya och förbättrade publika platser och stråk. Målet är att utveckla levande publika rum som…

150505

Kulturmiljöanalys Alvik

”En hållbar utveckling är att ta tillvara befintliga resurser och innefattar ett aktivt skydd av kulturarvet. En hållbar förvaltning av detta är en nödvändig förutsättning för utveckling. Kulturarvet är en…