Landskapslaget

Stadsbyggnad & landskapsarkitektur

Sv / En
Kråkberget Landskapslaget 1

200121

Skärgårdsurbanism på Kråkberget, Gustavsberg

På Kråkberget gäller ”varannan naturens”. 270 nya lägenheter, lokaler, förskola och ett nytt torg samspelar med den befintliga naturen för att skapa ett samtida skärgårdstadsliv. Området skapar i sin tur…

190410

Stumholmen

År 1989 bjöd Karlskrona kommun in arkitektkontor till en tävling för att skissa på Stumholmens framtid. Ambitionen var att skapa en ny blandad stadsdel i samklang med den kulturhistoriskt unika…

Ny stadsdel i Stora Sköndal

180522

Stora Sköndal

Landskapslaget har medverkat i utformningen av ett programförslag för en ny stadsdel i Sköndal där målbilden är ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och…

180127

Bostadsområdet Råby i Uppland- Bro

Bostadsområde Råby ligger i Bro (Upplands-Bro kommun) och byggdes 1968 med ca 500 lägenheter. För Landskapslagets del har projektet innehållit program och projektering och ombyggnad av fasader och entréer på…

180105

Kvalitetsprogram för Årstafältets stadsliv

Landskapslaget har tagit fram ett kvalitetsprogram för Årstafältets stadsliv med syfte att tidigt i planskedet och inför markanvisningar kunna säkerställa att de kvarter som ritas bidrar till stadslivet. Fokus är…

171221

Klockelund, Farsta Stockholm

Klockelund, vid Drevikens strand, är ett nytt stadsbyggnadsområde där Landskapslaget har arbetat med strukturplan och detaljplan samt en gång- och cykelbro som förbinder det nya området med omgivande områden och…

160503

Kv Kabelverket, Älvsjö

Kv Kabelverket utformas som en ny stadsdel i Älvsjö strax söder om Stockholm med ca 1400 nya lägenheter. Förslaget utgår från en kvartersstruktur samlad kring en ny huvudgata med en…

160503

Stadshagen

När Stockholm växer utvecklas Stadshagen till en tät blandstad. En förtätad struktur ställer krav på nya och förbättrade publika platser och stråk. Målet är att utveckla levande publika rum som…

150506

Annedal

Den nya stadsdelen planeras med speciellt fokus på barn där också landskapet har fått stor betydelse. Här finns flera parker, torg och platser samt ett genom hela stadsdelen genomgående stråk.

150505

Främlingsvägen

Stockholmshem planerade att förtäta i ett av sina bostadsområden i närförort. De befintliga smalhusen omgivna av naturmark ställde höga krav på varsamhet i planeringen av det nya. Vårt koncept blev…

150505

Byälvsvägen

Baksida blir framsida. Den igenvuxna baksidan öppnades upp med lekfulla skulpturala gradängtrappor i konstgräs, gummi och betong. Sittbara gummikullar och sittbara klätterväxtspaljéer kompletterade mellan trapporna. Genom att aktivera fasaden ökar…

150501

Tilltalande tillgänglighet

Om utformning av allmänna platser utomhus – för alla människor.

150501

Träd i Stockholm