230914

Cikadan – bostäder och allmän platsmark i Hammarbyhöjden

Landskapslaget arbetar som konsult åt Stockholm stad med att ta fram detaljplanen Cikadan i Hammarbyhöjden, samt att utforma allmän platsmark inom den. Syftet med detaljplanen är att tillskapa byggrätt för…

230418

Bullerbytorget

Bullerbytorget är ett torg i Annedal, Bromma, där vi på uppdrag av Exploateringskontoret har arbetat med allt från programskede, detaljplaneskede, systemhandling och detaljprojektering till bygghandling och bygguppföljning. Det långsmala torget…

230110

Kvarteret Rosendahl

Gestaltningen har tagit fasta på platsens historiska och sociala sammanhang. Den är utformad för att stärka de urbana kvalitéerna, samtidigt som den ska kännas som en oas där man hittar…

221208

Skolstråket i Flen

På uppdrag av Flen Kommunfastigheter AB har vi varit med och utvecklat Stenhammarskolan med ett generöst parkstråk kallat Skolstråket mitt i centrala Flen. Sedan tidigare ligger här den omtyckta högstadieskolan Stenhammarskolan (förut kallat Pins Wilhelm skolan)…

230109

Kabelverket Älvsjöstaden

I centrala Älvsjö växer en ny stadsdel med ca 1400 lägenheter fram, Älvsjöstaden. Här varvas nya bostäder med befintliga verksamheter, stad vävs samman med natur och nya publika livsrum tillskapas…

220901

Gestaltning av utomhusmiljön – St Görans sjukhus

Utbyggnaden av S:t Görans sjukhus ställer hårda krav på landskapet. I takt med att fler vårdplatser skapas, ökar trycket på parkerings- och angöringsytor och markytan i området minskar.

220901

Cykelfabriken – Tillfälligt torg

Landskapslaget har i samarbete med Bonnier Fastigheter gestaltat ett tillfälligt torg i centrala Uppsala. Den tidigare parkeringsplatsen är en del i en utveckling av hela kvarteret i Cykelfabriken som beräknas…

220901

Stadsutveckling kring södra Munksjön Jönköping

Sedan 2020 har Landskapslaget på uppdrag av Södra Munksjön utveckling AB arbetat som generalkonsult med utvecklingen av de nya stadsdelarna runt Södra Munksjön i Jönköping. Inom uppdraget har Landskapslaget genomfört…

201108

Medaljongtorget i Älvsjöstaden

Tjong i medaljongen – vilket fint torg! Landskapslaget har varit med och ritat etapp 1,2,3 i Älvsjöstaden, samt Sandaletten intill. En av de nya platserna heter Medaljongtorget och har ett…

210303

Finlandsgatan – En levande, attraktiv och grönskande stadsgata

I Akalla och Husby planeras Finlandsgatan och delar av dess omgivning att omvandlas till en hållbar och attraktiv stadsmiljö som bidrar till att bygga ihop stadsdelarna och stärka sambanden. Målet…

190930

Rinkeby norra stadspark och Norra Rinkebygången

Inom satsningen Grönare Stockholm utvecklas under 2017-2020 ett antal nya parker och gröna gångstråk. Dessutom sker upprustning och förbättring av befintliga platser med fokus på ytterstaden. En av dessa platser…

210224

Kista äng

Karaktärsmässigt representerar Kista Äng det som är så speciellt för just Kista som blandstad, fylld av spännande kontraster. I den nya stadsdelen skapas platser att mötas på för de som…

210208

Älvsjöstaden

Mellan centrala Älvsjö och Solbergaskogen växer Älvsjöstaden fram. Gröna gator och kopplingar, sparad natur och gröna siktlinjer präglar stadsdelen.

201218

En levande stad!

Hur skulle en integrerad skolgård i staden kunna se ut? Den uppgiften fick Landskapslaget äran att illustrera för Uppsala kommun. Illustrationen är ritad av Max Goldstein som jobbar som stadsplanerare…

200902

Solna stationstorg – en viktig knutpunkt

Belägen på en central plats mellan Hagalund och Mall of Scandinavia är Solna stationstorg en stadsmiljö mittemellan historia och nutid. Det är en plats att passera, en plats att mötas…

Kråkberget Landskapslaget 1

200121

Skärgårdsurbanism på Kråkberget, Gustavsberg

På Kråkberget gäller ”varannan naturens”. 270 nya lägenheter, lokaler, förskola och ett nytt torg samspelar med den befintliga naturen för att skapa ett samtida skärgårdstadsliv. Området skapar i sin tur…

180127

Bostadsområdet Råby i Uppland- Bro

Bostadsområde Råby ligger i Bro (Upplands-Bro kommun) och byggdes 1968 med ca 500 lägenheter. För Landskapslagets del har projektet innehållit program och projektering och ombyggnad av fasader och entréer på…

Landskapslaget Hudiksvall

180522

Kattvikskajen

Kattvikskajen är ett stort område i centrala Hudiksvall som tidigare varit centrum för stadens timmerhantering. Här ritar Landskapslaget en ny stadsdel med ca 500 bostäder, kontor, service, hotell och förskola….

170314

Jakob Mommas park

En ny fickpark med stadsodling i centrala Stockholm. Parkens formkoncept är en modern förening av barockens och funktionalismens gemensamma nämnare. Dess främsta program är odling.

190410

Stadsutvecklingsplan för Flemingsberg

Flemingsberg ska utvecklas till en sammanhängande och tät stadsdel. Landskapslaget har i uppdrag att som design- och processtöd till kommunen ta fram en stadsutvecklingsplan.

190410

Stumholmen

År 1989 bjöd Karlskrona kommun in arkitektkontor till en tävling för att skissa på Stumholmens framtid. Ambitionen var att skapa en ny blandad stadsdel i samklang med den kulturhistoriskt unika…

190410

Solanderområdet

Landskapslaget var ett av tre inbjudna arkitektkontor som fick i uppgift att studera och föreslå en vision för Solanderområdet i norra Piteå.

181221

Tullhusplatsen

Vår vision för Tullhusplatsen är en plats som är tillgänglig 24 timmar om dygnet, 12 månader om året för stora som för små. Det är en trygg, lättillgänglig plats som…

180522

Mälaräng

Fokus Skärholmen är ett stadsutvecklingsprojekt inom stadsdelsområdet Skärholmen med fokus på social hållbarhet. Mälaräng (sammanslagning av Mälarhöjden och Bredäng) är en del av det projektet beläget i södra Bredäng, där…

Ny stadsdel i Stora Sköndal

180522

Stora Sköndal

Landskapslaget har medverkat i utformningen av ett programförslag för en ny stadsdel i Sköndal där målbilden är ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och…

180105

Kvalitetsprogram för Årstafältets stadsliv

Landskapslaget har tagit fram ett kvalitetsprogram för Årstafältets stadsliv med syfte att tidigt i planskedet och inför markanvisningar kunna säkerställa att de kvarter som ritas bidrar till stadslivet. Fokus är…

171221

Klockelund, Farsta Stockholm

Klockelund, vid Drevikens strand, är ett nytt stadsbyggnadsområde där Landskapslaget har arbetat med strukturplan och detaljplan samt en gång- och cykelbro som förbinder det nya området med omgivande områden och…

160503

Kv Kabelverket, Älvsjö

Kv Kabelverket utformas som en ny stadsdel i Älvsjö strax söder om Stockholm med ca 1400 nya lägenheter. Förslaget utgår från en kvartersstruktur samlad kring en ny huvudgata med en…

160503

Stadshagen

När Stockholm växer utvecklas Stadshagen till en tät blandstad. En förtätad struktur ställer krav på nya och förbättrade publika platser och stråk. Målet är att utveckla levande publika rum som…

150506

Annedal

Den nya stadsdelen planeras med speciellt fokus på barn där också landskapet har fått stor betydelse. Här finns flera parker, torg och platser samt ett genom hela stadsdelen genomgående stråk.

150505

Sågverkstorget och Järnvägstorget

Knivsta kommun expanderar. Två torg har byggts som erbjuder nya och gamla Knivstabor centrala mötesplatser. Sågverkstorget är ett stort urbant stadsrum omslutet av det nya kommunhuset, bostadskvarter och handel. Järnvägstorget…