Det allmänna först

På Landskapslaget har vi arbetat fram ett synsätt för att ta oss an vår tids utmaningar. Vi tror att det är viktigt att arbeta med extra fokus på sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter i stadsutvecklingen som alla tjänar på. Vi har valt att kalla detta ”det allmänna först”. Vi ser Det allmänna först som en gemensam berättelse till vilken alla ska kunna bidra och känna tillhörighet. Det är en del av vår företagskultur och vårt kvalitetssystem och är på så sätt alltid levande och under utveckling.

Vårt synsätt

Det allmänna är allas

Det allmänna utgörs av våra offentliga rum, våra ekosystem, luften vi andas. Vår rätt att vara och att vara oss själva. Det är system, strukturer, platser, livsmiljöer för alla. Det är demokrati och rättvisa. Det är det vi alla har rätt till och ansvar för. Tillsammans.

Utan naturen är vi ingenting

Människan är beroende av naturens nyttor. De ekologiska livsmiljöerna är en förutsättning för vår överlevnad. Och för att det ska fungera måste vi verka ihop i den väv, det nätverk med en mångfald av arter och biotoper som gör staden rikare och levande. Med en levande infrastruktur får vi en levande stad.

Social-ekologisk stadsutveckling är lösningen

I den levande staden utgår vi från befintliga värden och såväl ekologiska som sociala förutsättningarna. För en (väl)gestaltad livsmiljö är ett resultat av naturbaserade lösningar och socialt värdeskapande där det allmänna först får styra.

Alla tjänar på att sätta det allmänna först

Det allmänna och det privata är båda starka krafter som behöver finnas och balanseras. Med det allmänna först vinner såväl natur, människa och ekonomi genom att gemensamma värden skapas. Värden som alla värnar om.

Gemensamma värden, gemensam värld

När vi sätter det allmänna först, när vi involverar framtida brukare, när vi verkar med ekosystemen, då skapar vi gemensamma värden och förutsättningar för gemenskap, tillit, delaktighet, förtroende och framtidstro. Det är också då vi får en gemensam och fungerande värld.


Social-ekologisk stadsutveckling

Världens överlevnadsproblem är i hög grad ett stadsbyggnadsproblem. I spelet mellan byggd miljö och naturens och människans livsprocesser behöver vi skapa möjligheter för människor och natur att verka. Vi tycker att det är våran uppgift att vara med och sy ihop byggd miljö med naturens och människans processer för att få en fungerande helhet – en väl gestaltad livsmiljö. När människor känner sig delaktiga och de ekologiska tjänsterna involveras i designen kan en intressant helhetsmiljö bildas där vi som kulturella varelser får utrymme att uttrycka oss och få ett bra förhållande till varandra och till naturen. Genom att gestalta goda livsmiljöer med sociala och ekologiska kvalitéer skapas även ekonomiskt attraktiva ”lägen”. På så sätt är”det allmänna först” det mäklare kallar ”läget läget läget”!

Med naturen och kulturen som resurs

Som en del i Det allmänna först utgår vi från det som redan finns på platsen. När vi utgår från det befintliga landskapet, bebyggelsen och den sociala och kulturella strukturen kan vi få till resurssnåla lösningar – både vad det gäller material och mänskliga relationer. Att ta vara på det befintliga kan innebära att bygga vidare på de krafter och strukturer som redan finns och utveckla dem eller att se till att ny struktur verkar tillsammans med den befintliga.

Att arbeta i fältet mellan byggd miljö och livsprocess

En plats består både av en fysisk miljö och ett pågående liv. Vi verkar i ett brett fält mellan att utforma den fysiska miljön och att göra utrymme för naturens och människans livsprocesser. Vi har därför utvecklat metoder och arbetssätt som kan fungera som delmoment i en projektprocess. Genom att väva samman skalor, låta små och stora händelser bli en sammansatt helhet, kan stadsbyggnadsprocessen bli mer hållbar. Ett event som är en dag långt och har en liten budget kan hjälpa till i utvecklingen av ett kvarter eller en park som tar år.

Vår allé – där vi utvecklar kunskap och bidrar till samhällsdebatt

Vi satsar på att utveckla vårt tänkande genom att initiera och finansiera event i vår allé där vi bjuder in till samtal och debatt med allmänheten om de allmänna intressena. Exempel på event som ordnas där är vårt Lunchskap.