Landskapslaget

Under 2017 fick Landskapslaget i uppgift att ta fram en strukturplan för Stäketfläcken i Järfälla. Området ligger på en historiskt intressant plats vid Mälaren där flera viktiga vattenvägar har korsats genom historien. Under 1600-talet låg här en stad med namnet Stäketfläcken, och flera historiskt viktiga händelser har utspelat sig på Almarestäket mitt emot. Under en del av 1800- och 1900-talet gick järnvägen här och landskapet bär tydliga spår av den gamla banvallen.

Strukturplanens syfte är att knyta ihop Stäketfläcken som plats med nya bostäder, ett nytt stråk längs vattnet och en ny strandpark. Landskapslaget har jobbat med att förstärka och synliggöra historiska lager och samtidigt tillföra ett nytt som ger platsen en sammanhållen identitet. Strandstråket och strandparken ger Stäketborna nya kvaliteter och möjligheter att röra sig och vistas längs vattnet och öppnar upp för nya funktioner och mötesplatser.

Landskapslaget tog fram ett underlag till gestaltningsprogram med en övergripande utformning av park och stråk samt förslag på bebyggelsetyper och bostadsutformning.