Landskapslaget

Årtal

2014-2015

Plats

Alvik, Stockholm

Beställare

Stockholms stad, Exploateringkontoret

”En hållbar utveckling är att ta tillvara befintliga resurser och innefattar ett aktivt skydd av kulturarvet. En hållbar förvaltning av detta är en nödvändig förutsättning för utveckling. Kulturarvet är en vittnesbörd om mänsklighetens strävan och ambitioner genom tiderna och hur det samhälle vi lever i har formats. Det ger platsen dess identitet och är en resurs för att förbättra livskvaliteten och främja ekonomisk utveckling och social sammanhållning.”

Unescos rekommendation om det historiska urbana landskapet

Alvik har ett strategiskt läge i det halvcentrala bandet som omsluter Stockholms innerstad. Platsen har länge varit en länk mot väster med närheten till vattnet, innerstaden och bra transporter.

Kulturarvet en resurs i stadsutvecklingen

I översiktsplanen är Alvik utpekat som ett stadsutvecklingsområde. Med de stora förändringar som förväntas ske de kommande 20 åren är kulturarvet en resurs som kan skapa en röd tråd mellan historien och framtiden. Kulturmiljöanalysen har tagits fram parallellt med strukturskisser och i denna process har områdets kulturvärden förklarats och diskuterats. På så sätt kan historien bli levande och en resurs när man utvecklar stadsdelen.

Vägledning

Landskapslaget har i samarbete med Wenanders bebyggelseantikvarier varit specialister för att ta fram kulturmiljöanalysen för Alvik. Uppdraget har varit att beskriva, förklara och värdera områdets kulturhistoriska värden. De viktigaste aspekterna beträffande landskaps- och kulturhistoriska värden har tagits fram. Genom att ta fram riktlinjer för kulturhistoriskt värdefulla platser, byggnader och funktioner, finns nu en vägledning för fortsatt stadsplaneringsprocess.