Landskapslaget

Årtal

2013-2014

Plats

Uppsala

Beställare

Uppsala kommun

Vårt arbete undersöker hur området kan få en tydlig identitet. Rekreationsområdet Årike Fyris kan bli en viktig resurs som stärker Uppsala stad när Uppsala växer. Årike Fyris ska vara det lättillgängliga moderna rekreationsområdet. Det ska vara lätt att beskriva, lätt att hitta till, lätt att orientera sig i samt lätt att röra sig genom. Orienterbarhet, trygghet och tillgänglighet har varit ledord för arbetet.

Förutsättningar

2013 vann Landskapslaget ett anbud att ta fram en utvecklingsplan för området Årike Fyris i Uppsala med fokus på rekreation och friluftsliv. Utvecklingsplanen skulle ge förslag på nya entréer och målpunkter som tillsammans med befintliga och nya gångstråk skapar en rekreativ infrastruktur. Tre detaljstudier innefattades i uppdraget i form av ett förslag på en entré i nordöstra området, en informationstavla samt en brygga tillhörande Fyrisån. En illustrativ situationsplan togs fram för att fungera i marknadsföring och information om området. Med utgångspunkt i befintlig logotyp utvecklade vi ett förslag till signum för området i form av en kungsängslilja.

Området

Årike Fyris är ett mycket stadsnära kultur- och naturlandskap. Områdets norra spets ligger endast 2 km från Stora torget i Uppsala centrum. Norra delen domineras av slätten och det moderna odlingslandskapet. På västra sidan finns den skogsklädda Ultunaåsen som söderut följs av Sunnerstaåsen, också inom området. Söderut finns det mer småskaliga äldre kulturlandskapet med öppna betesmarker. Genom hela Årike Fyris rinner Fyrisån som fungerar som farled och erbjuder goda fågellokaler. Årike Fyris omges av bostadsområden och på västra sidan universitetsområdet Ultuna. Söderut angränsar Knivsta kommun och naturreservatet Kungshamn-Morga.

Syfte och mål

Ett övergripande mål med utvecklingsplanen var att utveckla möjligheterna för rekreation och lyfta området som friluftsområde och besöksmål. Att tillgängliggöra området var därför en av de viktigaste uppgifterna. Det handlar dels om att förbättra den fysiska framkomligheten inom området och dels om att öka kunskapen om Årike Fyris genom att utveckla det till ett område i Uppsala som alla känner till och vill röra sig i. Ett mål med arbetet var också att ge området en tydlig identitet. Rekreationsområdet Årike Fyris kan bli en viktig resurs som stärker Uppsala stad, inte minst i framtiden då Uppsala förväntas växa. Årike Fyris ska vara det lättillgängliga moderna rekreationsområdet. Årike Fyris ska vara lätt att beskriva, lätt att hitta till, lätt att orientera sig i samt lätt att röra sig genom. Orienterbarhet, trygghet och tillgänglighet har varit ledord för arbetet.

arikefyris1505003
arikefyris150505002

Pusselbitar

Området är stort och variationsrikt. Att få grepp om och att förstå Årike Fyris som helhet kan vara svårt. Genom att namnge och marknadsföra fem “pusselbitar” eller karaktärsområden, kan områdets olika upplevelser, värden och möjliga aktiviteter tydliggöras för besökarna.

Målpunkter och byggda inslag

Förutom att skapa nya stråk genom området föreslås befintliga målpunkter lyftas fram och nya tillskapas. Målpunkterna kan vara en plats att uppleva ett naturfenomen eller för att utöva någon typ av aktivitet. Genom att tillföra nya byggda objekt med en för Årike Fyris egen karaktär, kan platser skapas med nya upplevelsevärden.

Lek

Årike Fyris är en viktig resurs för alla åldrar, men barn är en speciell målgrupp. Genom att anpassa området väl för barn och göra enkla tillägg som skapar intresse och lek fångar man upp hela familjer, skolor, förskolor, idrottsklubbar etc. Allt från mycket enkla tillägg som t.ex. en balansbana i form av liggande stockar i anslutning till skogsstigen till mer avancerade lekplatser och äventyrsbanor kan rymmas i området.

Vidare detaljering

Landskapslaget arbetar nu vidare med att konkretisera utformningen av de byggda elementen som föreslogs på entréplatsen; en identitetsskapande sittskulptur av trä, en läskärm med plats för information, en låg sittbänk och platsmarkör samt en brygga med flera sittmöjligheter.