Landskapslaget

Bulleråtgärder, Roslagsbanan och Saltsjöbanan

Landskapslaget har sedan 2012 arbetat med gestaltning och projektering av bulleråtgärder utmed Roslagsbanan och Saltsjöbanan.

Årtal

2012 – Pågående

Plats

Roslagsbanan och Saltsjöbanan, Stockholms län

Totalt sträcker sig Roslagsbanan genom sex kommuner; Stockholm, Solna, Danderyd, Täby, Vallentuna och Österskär.

Saltsjöbanan sträcker sig genom Nacka från Lillängen till Solsidan/Saltsjöbaden.

Beställare

SL

Om projektet

Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik som går från stationen Stockholm Östra vid Valhallavägen till de nordöstra kranskommunerna. Saltsjöbanan är en knappt 2 mil lång järnvägssträcka från Slussen till Saltsjöbaden och Solsidan.

Både Roslagsbanan och Saltsjöbanan genomgår en modernisering och upprustning. De kapacitetshöjande åtgärder som genomförs har gjort det nödvändigt att förbättra bullervärdena för allmänheten och de boende runt banorna.

Landskapslaget har i ett första skede tagit fram program för bulleråtgärder utmed både Roslagsbanan och Saltsjöbanan. Det andra skedet har bestått av projektering av flera kilometer bullerskydd utmed banorna, en process som har genomförts i 14 etapper.

Olika varianter av bullerskärmar

I de framtagna bullerskyddsprogrammen för respektive bana föreslogs ett antal olika bullerskyddstyper. Placeringen av de olika typerna bestämdes utifrån de varierande förutsättningar i landskapet och de byggda miljöerna banorna passerar igenom samt en bedömning av vad som var tekniskt möjligt och gav bästa bullerdämpande effekt i olika sammanhang. Nedan redovisas de olika typerna.

Spårnära bullerskydd

Spårnära bullerskydd anläggs i direkt anslutning till spåret och behöver därmed inte bli så höga. En stor fördel med spårnära skydd är att den visuellt inordnar sig i landskapet och samtidigt ger bästa bullerdämpning i många sammanhang. De kan vara av betong eller metall.

Träskärmar

Projektet har bl.a. utgått från befintliga skärmar som har byggts ut, kompletteras eller som byggs om. Gestaltningen har anpassats till befintliga skärmar eller omgivande bebyggelse.

I Saltsjöbanan har stort fokus lagts på att ta fasta på uttrycket från tidstypisk bebyggelse i omgivningen, med hänsyn till trädimensioner, bröstning och färg.

Transparenta skärmar

I närheten av stationer och övergångsställen har transparenta bullerskydd använts för att öka sikt och trygghet. Bullerskärmar på broar utförs också i första hand av transparent material och fästes om möjligt i befintliga räcken.

Metallskärmar

Metallskärmar har använts framförallt som ’mittskydd’ där bullerskydd har behövts mellan två spår men har också projekterats i lägen där järnvägsbanken har varit för smal och brant för övriga bullerskyddstyper att anläggas.