Landskapslaget

Cykelfabriken

I en sömnig del av Uppsala skvallrar platsen om att det tidigare industrikvarteret är på väg att bli mer öppet och publikt. Utifrån det tillfälliga undersöks möjligheter för en framtida permanent utformning. Hållbarhetsaspekter och återbruk har varit centrala i projektet.

Ett tidigare slutet industrikvarter nära Vaksala torg mitt i centrala Uppsala är på väg att utvecklas till ett blandat och mer publikt stadskvarter. När Landskapslaget arbetade med utvecklingen av hela kvarteret uppstod idén att annonsera kvarteret med en tillfällig plats. Kvarteret och platsen kan på så sätt markera sin närvaro och energi i en lugnare del av centrala Uppsala. Platsen ligger längs St Persgatan som är en viktig uppkoppling in till centrum västerut och vidare ut mot stadsutvecklingen i Gränby österut. Platsen skapar också ett mervärde för nuvarande hyresgäster under den stökiga omvandlingstiden. Projektet undersöker hur platsen och kvarteret kan fungera, så att det går att göra genomtänkta val när en mer permanent lösning skall utvecklas.


På platsen arbetar vi med flera olika hållbarhetsaspekter som också blir viktiga berättelsevärden för projektet. En av dessa aspekter var att kunna få material och konstruktioner att kunna återanvändas och få ett längre liv än tiden för den tillfälliga platsen. Materialen är valda för att ingå i hälsosamma kretslopp. Som exempel valdes trä med giftfri impregnering och närproducerad biokolsmackadam i växtlådorna. När den temporära platsen skall permanentas kan kolmackadamet tack vare sin struktur lätt flyttas om och användas på nytt. Torgytan är målad i vattenbaserad markfärg

Växterna i anläggningen är valda för att skapa en vacker och vilsam miljö men också för att locka till sig och gynna bin, insekter och fjärilar för biologisk mångfald. De platsbyggda bänkarna och planteringslådorna med sina växter är därför flyttbara. Flexibiliteten gör att de kan användas i olika typer av undersökningar och tester även då andra delar av kvarteret försöker hitta en balans mellan vistelsekvalitéer, grönska, trafikytor och parkeringar. Ambitionen att undersöka återanvändbarhet och sunda materialflöden har inte varit begränsande utan snarare öppnat upp nya estetiska möjligheter.