Ekosystemtjänster – Västerås

På uppdrag av Västerås Stad har vi tillsammans med Gaia Arkitekter kartlagt kommunens ekosystemtjänster som underlag för framtagandet av en ny Översiktsplan.

Ekosystemtjänster definieras av naturvårdsverket som alla de fördelar och tjänster vi får från ekosystemen och som bidrar till mänsklig välfärd och livskvalitet. I projektet kartlades totalt 13 olika ekosystemtjänster tillhörande de fyra funktionerna; stödjande, försörjande, reglerande och kulturella ekosystemstjänster. Vi använde en semikvantitativ modell för att kvantifiera ekosystemtjänsterna där varje enskild tjänst värderandes på en skala från 1 till 3 baserat på dess betydelse. Detta system hjälper till att visuellt framhäva de geografiska områdena för varje tjänst på ett lättillgängligt och estetiskt sätt. Kartorna är enkla att undersöka och vittnar om brist- och bevarandeområdet i kommunen. Allt material är framtaget i GIS-system och all underliggande data delges kommunen. Detta gör det enkelt för Västerås att ta vidare data och genomföra fortsatta analyser.

Förutom att genomföra analyser i GIS har vi under arbetet även hållit i tre workshop-sessioner för kvalitetssäkring och datainsamling. Vid dessa tillfällen bidrog flera kommunala tjänstepersoner med sin kunskap inom områden som berör översiktlig planering och ekosystemtjänster.

Medverkande från Landskapslaget: Martin Månsson, Åsa Keane

Beställare: Västerås Stad