Landskapslaget

Ekosystemtjänster – Västerås

På uppdrag av Västerås Stad har vi tillsammans med Gaia Arkitekter kartlagt kommunens ekosystemtjänster som underlag för framtagandet av en ny Översiktsplan.

Förutom att genomföra analyser i GIS har vi under arbetet även hållit i tre workshop-sessioner för kvalitetssäkring och datainsamling. Vid dessa tillfällen bidrog flera kommunala tjänstepersoner med sin kunskap inom områden som berör översiktlig planering och ekosystemtjänster.

Totalt kartlades 13 olika ekosystemtjänster. Slutprodukten är framtagen med en semikvantitativ modell där varje faktor för enskilda ekosystemtjänster värderats mellan 1-3, beroende på dess betydelse. Detta poängsättningssystem synliggör geografiska förutsättningar för respektive tjänst på ett lättillgängligt och vackert sätt.

Kartorna är enkla att undersöka och vittnar om brist- och bevarandeområdet i kommunen. Allt material är framtaget i GIS-system och all underliggande data delges kommunen. Detta gör det enkelt för Västerås att ta vidare data och genomföra fortsatta analyser.