Landskapslaget

I Akalla och Husby planeras Finlandsgatan och delar av dess omgivning att omvandlas till en hållbar och attraktiv stadsmiljö som bidrar till att bygga ihop stadsdelarna och stärka sambanden. Målet är att omvandla Finlandsgatan till en grönskande stadsgata där människor vill bo, arbeta, vistas och mötas. Arbetet med detaljplanen pågår och ett beslut i kommunfullmäktige beräknas tidigast till 2022. I förslaget ingår cirka 1780 bostäder, tre förskolor, en skola, idrottshall och byggnader för handel, kontor, service och samlingslokaler i Akalla och Husby.

På uppdrag av Stockholms stad har Landskapslaget, i samarbete med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, medverkat till att ta fram en strukturplan och ett program för utformning av allmän plats i arbetet med detaljplanen för Finlandsgatan. Tillsammans med övrig konsultgrupp utarbetades inledningsvis ett strukturförslag. Strukturarbetet innebar analyser av befintliga värden, friyteanalys, inventering, utredning, skisser, gestaltning och förprojektering för framtagande av detaljplan

Målet är att Finlandsgatan ska utvecklas till en levande, attraktiv och grönskande stadsgata med inslag av nya rumsliga gatukvaliteter och bebyggelse som bygger samman befintliga områden och ger Akalla och Husby en ny årsring. Den nya bebyggelsen, med ett omgestaltat gaturum och nya hus mot gatan, förväntas bli en koppling i östvästlig riktning. Genom att nya målpunkter, bostäder och promenadstråk anläggs längs Finlandsgatan kan omdaningen av området och angränsande projekt bli en länk österut mot Kista och mot naturområden i väst.

Den befintliga terrängen och platsen bjöd på utmaningar vad gäller skyfallshantering, befintliga träd och höjdsättning, frågor som arbetats aktivt med i både strukturplan och vid utformning av allmänna platser.

Som bilaga till detaljplanen tog Landskapslaget fram ett program för allmän platsmark. Finlandsgatan delades in tre olika sekvenser med olika trädarter. Storleken på träden planeras att hållas lika längs hela sträckan. Förslag på träd valdes utifrån varierande blomning och höstfärger. Marken föreslås variera mellan grus, äng och biobäddar beroende på situation och lämplighet. Sveaborgsbacken och andra mindre parker längst Finlandsgatan föreslås förnyas med nya parkkvaliteter

Läs mer om projektet här: vaxer.stockholm/finlandsgatan