Landskapslaget

Natureservaten blir allt viktigare resurser i den pågående stadsutvecklingen. Fler ska kunna hitta dem i såväl vardag som utflykt, samtidigt som dess ekologiska värden är viktiga vida omkring. Då Flatens naturreservatet är centralt och upplevelserikt har det utsetts som pilotprojekt i denna ambition. Landskapslaget har arbetat med utvecklingen av Flatens naturreservat från analys till färdigställda platser och åtgärder.


Flatens naturreservat är ett välbesökt och uppskattat besöksmål med bland annat det populära Flatenbadet. Landskapslaget har arbetat med flera olika uppdrag för att tillgängliggöra och stärka Flatens naturreservat för att konkretisera stadens ambitioner om ett attraktivt naturområde. Arbetena har omfattat en inledande känslighetsanalys, nya vandringsslingor, nya platser för vistelse, tillgängliga vägar och en utveckling av Ekudden som målpunkt. Landskapslaget arbetade även med förslag och material till rapporten ”Stadens skyddade områden – en resurs i stadsutvecklingen”.

Entrén till Flatenbadet ritades och projekterades för att skapa en attraktiv och tillgänglig entré där gång- och cykeltrafik separerades från biltrafik samtidigt som den stora parkeringsytan gjordes mer grön. Platsen är nu färdigställd.