Landskapslaget

Stadsutvecklingsplan för Flemingsberg

Flemingsberg ska utvecklas till en sammanhängande och tät stadsdel. Landskapslaget har i uppdrag att som design- och processtöd till kommunen ta fram en stadsutvecklingsplan.

Årtal

2018–2019

Adress

Flemingsberg

Beställare

Huddinge kommun

Utvecklingen av det moderna Flemingsberg har pågått sedan 1960-talet. Då var det en plats med några hundra invånare, åkrar och skog. Fram till 2050 ska Flemingsberg utvecklas till en sammanhängande och tät stad för 50 000 nya invånare, 50 000 arbetsplatser och 50 000 besökare.

Landskapslaget har i uppdrag att som design- och processtöd ta fram en stadsutvecklingsplan utifrån en vision om att Flemingsberg är  ”en stadskärna i södra Stockholm där människor, kunskap och idéer möts”. Betoningen i de centrala delarna kommer ligga på kontor, handel och kultur men för att säkra en stad som lever över dygnet skall bostäder för minst 150 invånare per hektar inrymmas. Sammankopplade stråk, finmaskiga kvarter och ny bebyggelse ska bilda en attraktiv stadsväv samtidigt som behovet av parker, gemensamma mötesplatser och plats för barn ska säkerställas. Flemingsbergs koppling till övriga Stockholm ska stärkas med nya stråk och ny infrastruktur såsom Spårväg Syd. Kvalitativ arkitektur och offentliga rum kommer vara verktyg för att förstärka Flemingsbergs innovativa identitet.