Landskapslaget

Främlingsvägen

Stockholmshem planerade att förtäta i ett av sina bostadsområden i närförort. De befintliga smalhusen omgivna av naturmark ställde höga krav på varsamhet i planeringen av det nya. Vårt koncept blev att skapa en utemiljö av stiliserad natur i områdets inre delar och att spara natur nära inpå nya husens utsidor. Avsikten var att få de nya moderna corténhusen att landa på platsen.

Årtal

2009-2015
Bostäder anlades 2014, park och gata 2015

Plats

Främlingsvägen, Midsommarkransen, Stockholm

Beställare

AB Stockholmshem (bostäder), Exploateringskontoret Stockholm (Park och gata).

Liknande uppdrag:

Byälvsvägen

Bostadsområdet längs Främlingsvägen ligger på en kulle mellan Aspudden och Midsommarkransen. Förtätning av området var ett spännande projekt men inte utan utmaningar. Landskapets förutsättningar bestod av många stora träd, starkt kuperad terräng och anslutande naturmark av såväl hällmark som ädellövskog. Den byggda miljön bestod av vackra, grönklassade smalhus av tegel från slutet av 40-talet fint placerade i terrängen. Längs Främlingsvägen bildas ett vackert gaturum med förgårdsmark och vackra träd. Både gatan och körbanan har dock för smala dimensioner för dagens krav.

Främlingsvägen
Framlingsvagen150505_3

Utformning av bostadsmiljön

Vi utformade mellanrummen mellan det nya och det gamla i avsikt att de skulle smälta samman och de nya husen skulle smälta in på platsen.  Planteringarna utformades som stiliserad natur med hjälp av planteringarnas former och använda arter. Detta för att minna om den natur som det tidigare fanns mer av på platsen. Vi lät mäta in träd stenblock och berg för att utgå från dem i nya utformningen. Vi använda oss av de enkla markmaterial som fanns i den befintliga miljön; asfalt, gatstensfriser, platsgjutna betongmurar och grus. I området byggdes ett mindre garage, gården på dess tak fick samma utformning som övriga ytor för att inte avvika. Då området inte hade dagvattenledning utformade vi ett LOD system tillsammans med VA-ingenjör som bestod av en kombination av öppna ränndalar av gatsten och ledning till utkast genom stödmurar mot naturmark. Områdets avfallssystem byts i samband med förtätningen. Vi utredde dimensionering och placering av underjordsbehållare.

Ombyggnad av gata

Då gångbanorna var för smala för att kunna snöröjas planerades för en justering av gaturummets dimensionering. Vi utredde konsekvenserna och gjorde ett förslag med hänsyn till befintlig karaktär av smal gata som sedan har projekterats av gatuprojektör.

Ny lekpark

Den nya lekplatsen utformas i två delar, en med lek naturmark och en stiliserad funkis-del med karaktäristiska lekskulpturer och sittplatser i goda lägen. Sensommaren 2014 arrangerade vi en träff på lekplatsens blivande plats till vilken vi bjudit in gamla och nya hyresgäster, daghem och boende i området runt. Syftet var dels att hämta in kunskaper och önskemål men även för att avvisera den kommande parken. Det kom ganska många till platsen och vi fick ett väldigt bra underlag att arbeta vidare utifrån.

Processen

Landskapslaget har deltagit i detaljplaneprocessen (2009-2010) med nära samarbete mellan arkitekter, byggherre och planerare. Flera gemensamma platsstudier gjordes för att hitta bästa placering av nya hus i förhållande till terräng och befintlig miljö. Delvis parallellt deltog vi i projekteringen av bostädernas utemiljö åt Stockholmshem 2010-2012  och av park och gata 2012-2015 åt exploateringskontoret.