Landskapslaget

Friyteguiden

I stadsutvecklingsprocessen ska kommunen tillgodose tillgången på friytor såsom torg och parker. För att precisera de nationella riktlinjerna för offentliga platser, togs en vägledning fram för att kunna utvärdera tillgång i stadsutvecklingsprojekt.

Friyteguiden är framtagen för att ge en praktisk väg­ledning i hur vi kan mäta och utvärdera tillgången till offentliga friytor när staden byggs om eller byggs ut. Det är ett av flera verktyg för att uppnå riktlinjerna i dokumentet Grönare Stockholm, som antogs av kom­munfullmäktige i februari 2017.

Stockholms stad utgör navet i en expansiv storstadsre­gion med en uttalad ambition att bygga ett stort antal nya bostäder i en tät och grön stad. Stockholms offent­liga rum har en avgörande roll för att uppnå en hållbar tillväxt med god hälsa för stadens invånare. Rekrea­tion är en av de kulturella ekosystemtjänster som vi behöver för att vila, leka återhämta oss och utvecklas. De gröna ytorna i staden har förutom hälsofrämjande, också klimatfrämjande effekter.  Landskapslaget som samarbetat med Stockholm stad sedan lång tid, fick i uppdrag att utforma en guide i samarbete med tjänstepersoner och Spacescape då det finns ett behov av en enhetlig metod för att analysera tillgång till offentliga friytor för att uppnå Stockholms parkriktlinjer och för att kunna jämföra stadsutveck­lingsområden, sinsemellan och över tid. Projektet arbetade fram indikatorer och kvalitetskriterier för parker. I metoden används fyra indikatorer för att mäta närhet och andel sociotopyta.

Friyteguiden har använts i detaljplaneprojekt runt om i Stockholm stad och har bidragit till att utvärdera effekter på intilliggande områden. Den har också gett ett verktyg för att föreslå förbättringar eller större sociotopytor.