Landskapslaget

Årtal

2010-2012

Plats

Gäddeholm, Västerås

Beställare

Västerås stad

2008 bildade Västeråsstad Gäddeholms kulturreservat i herrgårdslandskapet vid Mälaren. För att locka besökare och för att göra området mer tillgängligt för de nya bostadsområdena på platsen, ville kommunen förnya identiteten genom nya besöksanordningar. Landskapslaget har gestaltat en familj av mindre byggnader. Från gömslen till fågeltorn och värmestugor.

Uppdrag att gestalta besöksanordningar i kulturreservatet Gäddeholm-Björnön. Landskapslaget prekvalificerades till ett parallellt uppdrag genom tidigare referensprojekt. Av tre kontor valde Västerås stad att gå vidare med vårt gestaltningsförslag att ta fram en produktkatalog med en mängd olika byggnader.

Konstruktioner med kopplingar till Västerås historia

Konceptet var lätta konstruktioner som ger så liten åverkan på naturen som möjligt där sprängning och schakt undviks. Besöksanordningarna skulle inte vara platsspecifika och vi ville att gestaltningen skulle ha kopplingar till Västerås historia. De utformades därför med en bärande stomme av stål med trä och skivmaterial som färgsattes i samklang med den omgivning där de skulle placeras.

Produktkatalog

Under 2011 och 2012 har en produktkatalog bestående av konstruktionsritningar med gömsle, väderskydd, värmestuga, vedförråd, fågeltorn, eldstäder och skyltprogram tagits fram. Till katalogen hör också ett färgprogram och ett detaljbibliotek. Under 2011 har bygghandlingar för två fågeltorn tagits fram i samarbete med Stomkom Västerås som uppfördes under 2012. Konceptet i det vinnande parallella uppdraget har hållit genom hela processen. De nya nätta besöksanordningarna är och blir ett nytt signumför kulturreservatet Gäddeholm-Björnön.

gaddeholm1505002