Landskapslaget

Upprustning av en befintlig park och lekpark i ett flerbostadsområde i Kista, Stockholm. Parken rymmer lek för både små och stora barn och stora gröna vistelseytor för alla åldrar. I direkt anslutning till parken ligger flera förskolor och skolor som gör utflykter till parken.

Projektet inleddes med en noggrann inventering och ett möte med förskolebarn och personal där synpunkter togs in. En programhandling och ett kalkylunderlag togs fram.  Efter utförd kalkyl reviderades förslaget. Då investeringsbudgeten var begränsad satsades det extra på de mest slitna och eftersatta ytorna, medan en hel del av den befintliga utrustningen och strukturen bibehölls.

Förslaget innebar upprustade lekytor med bland annat en stor klätterlek och nya gungor, sittplatser med grill, nya planteringar och en rolig asfaltslinga för småcyklar och annan rullek. Förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad med mängdad AMA-beskrivning färdigställdes 2019 och parken anlades under 2020.

Ylva från Landskapslaget var uppdragsanvarig och hade det huvudsakliga ansvaret för gestaltning, projektering, AMA-beskrivning och beställarkontakter. Projektering utfördes nära dialog med beställarna på trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen och enligt Stockholmstads Tekniska handbok och projekteringsanvisningar.