Landskapslaget

Hampetorp är en växande landsbygdsort i utkanten av Örebro kommun. Fler och fler ser fördelarna med den typ av boende som Hampetorp erbjuder med närhet till natur och friluftsliv. Orten behöver utvecklas och kompletteras med olika boendeformer för att kunna vara tillgänglig för fler, vilket även skapar bredare underlag för utökad service och kommunikation. Landskapslaget har tagit fram ett programförslag för utvecklingen tillsammans med Örebro kommun.

Hampetorp är en attraktiv boendeort på många sätt, här finns natursköna omgivningar, ett rikt föreningsliv, ett levande lokalsamhälle och en rik kulturhistoria. Läget vid Hjälmaren lockar många som vill bo närheten av vattnet. För att fler ska kunna uppfylla sin dröm att bo i Hampetorp behövs fler typer av bostäder och mer offentlig service. Orten består idag av mestadels småhus vilket till viss del utesluter andra grupper såsom ungdomar och äldre. Det behövs även fler aktiviteter kopplat till bland annat kultur och idrott i närområdet, vilket även ska kunna gå att nå utan bil.

Programmet för Hampetorp syftar till att stärka ortens identitet, förbättra orienterbarheten och möta morgondagens behov vad gäller boende och service. Förslaget bygger på att kitta ihop Hampetorp till ett mer sammanhängande och finmaskigt samhälle genom att omvandla den centrala vägen till en bygata och tillföra nya, trygga och tydliga stråk och gator. Kompletteringar med ny bebyggelse innehållande olika boendeformer förtätar centrala Hampetorp och förstärker bykänslan.

Det befintliga färjeläget vid Hjälmarens strand föreslås utvecklas och aktiveras med park, lek, kaj för sjöräddning och utrymme för service och lokala verksamheter riktade till både boende och potentiella besökare. Service och handel med utgångspunkt i lokalsamhället samt lokala, hållbara näringar ges utökade förutsättningar, vilket även ger fler arbetstillfällen och bättre service för medborgarna.

Nya vistelse- och aktivitetsytor tillförs orten. Med bland annat en strandpromenad kopplas färjeläget ihop med badplatsen och småbåtshamnen, och stärker samtidigt den upplevda närheten och tillgängligheten till Hjälmaren. En enhetlig skyltning och belysning ökar inte bara orienterbarheten och den upplevda tryggheten, utan stärker även ortens identitet.

CIVILSAMHÄLLETS ENGAGEMANG & INVOLVERING
Genom processen har samverkan med det engagerade civilsamhället varit en bärande faktor som stärkt förslagsarbetet. Redan från start har invånarna involverats genom representanter som bidragit med kunskap, inspel och idéer.
Den lokala förankringen bidrar till att framgångsrik och effektiv hitta samverkansformer där civilsamhället är en viktig aktör för en långsiktigt och hållbar ortsutveckling.