Landskapslaget

Hornsberg 10

På nordvästra Kungsholmen arbetar vi som plankonsult åt Stockholm stad med kvarteret Hornsberg 10 där detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av fastighetens pågående kontors- och centrumverksamhet.

Idag är fastigheten bebyggd med kontors- och fabriksbyggnader från olika epoker. Längs Nordenflychtsvägen utgörs bebyggelsen av ett åtta våningar högt kontorshus från 1980-talet, längs Lenngrensgatan en fyra våningar hög fabriksbyggnad från 1940-talet och mot Lindhagensgatan finns bland annat en kontorsbyggnad i fyra våningar från 1960-talet. Utöver detta finns tillbyggnader från 1960-talet och framåt. Integrerat i kontorshuset mot Nordenflychtsvägen finns även ett sparat fasadparti från 1892 som tillhörde ett stall som tidigare fanns på platsen och var del i tidigare bryggeriverksamhet inom området. Kontorshuset med ett äldre, integrerat fasadparti utmed Nordenflychtsvägen behålls och övrig bebyggelse inom fastigheten demonteras eller rivs och ersätts av ny bebyggelse.

Hornsberg 10 är väl synligt i stadsbilden och centralt beläget i stadsutvecklingsområdet Nordvästra Kungsholmen. Att befintlig bebyggelse ersätts gör det extra viktigt att ny bebyggelse blir ett tillskott till nordvästra Kungsholmen och stadsmiljön, därför ställs stora gestaltningsmässiga krav på tillkommande bebyggelse. Ambitionen är att området ska utvecklas som en sammanhållen arkitektonisk helhet där ny bebyggelsen anpassas till sin omgivning i skala och utformas med en gestaltningsmässig helhet av hög kvalitet. Transparenta bottenvåningar med många entréer kan främja rörelse och bidra till att gatorna runt kvarteret blir trivsamma att vistas på.

Detaljplanen antogs i april 2023. Bilder och illustrationer framtagna av Fojab.