Landskapslaget

Landskapslaget arbetar med Stockholm stads riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys som antogs 2017. Den integrerade barnkonsekvensanalysen syftar till att tillräckligt tidigt i processen tillsammans med struktur- och utvecklingsarbete ta fram barnkonsekvenser och riktlinjer för åtgärder ur ett barnperspektiv.

Barnfrågors vikt i stadsplanering är en del av Landskapslagets fokus vad gäller hållbarhet. Flera av Landskapslagets medarbetare har lång erfarenhet av att arbeta med barnkonsekvensanalyser, barndialoger och andra metoder för att säkerställa att barnperspektivet finns med hela vägen i stadsbyggnadsprocessen. Sedan Stockholms stad antog sina riktlinjer för integrerad barnkonsekvensanalys har Landskapslaget tillsammans med staden tagit fram ett flertal analyser i olika stadsutvecklingsprojekt. Att arbeta integrerat med barnfrågor tidigt i processen ger stora möjligheter att inarbeta slutsatser i stadens utvecklingsprojekt och tillvarata barnens intressen enligt FNs barnkonvention som nu är svensk lag.

Länk till Stockholms stads metod för IBKA: https://vaxer.stockholm/globalassets/tema/barn-och-unga-i-stadsplanering/sbk_staden-i-ogonhojd.pdf
FNs barnkonvention: https://unicef.se/barnkonventionen

Nyckelpersoner Landskapslaget:
Lise Hellström, Ida-Maria Classon-Frangos, Anna Squassina, Max Goldstein, Lisa Klingwall och Annsofi Björkman

IBKA Finlandsgatan
Planerna för Finlandsgatan i Akalla sträcker sig längs med Finlandsgatan och Hanstavägen som delar av Akalla och Husby från Kista. Hanstavägen är planerad att bli en integrerad stadsgata som binder ihop stadsdelar istället för att vara en barriär. För att åstadkomma detta planeras kvarterbebyggelse längs Hanstavägen av vilken Finlandsgatan är ett delprojekt. Landskapslaget har medverkat i planeringsarbetet för Finlandsgatan och med den integrerade barnkonsekvensanalysen.

Både Akalla och Husby har en förhållandevis ung befolkning jämfört med genomsnittet i Stockholms stadsdelar. I Stockholms stads trygghetsmätning har båda områdena hamnat högre än genomsnittet i upplevd otrygghet bland medborgarna. Det område som ska exploateras nyttjas delvis som grönområde av invånarna i stadsdelen som därmed blir direkt påverkade av en exploatering. Barnkonsekvensanalysen har kartlagt möjligheter, risker och rekommendationer för fortsatt planarbete.

Medverkande Landskapslaget:
Lise Hellström, Ida-Maria Classon-Frangos, Lii Tiemda
Beställare: Stockholms stad

IBKA Slakthusområdet
Slakthusområdet i Stockholm ska omvandlas från verksamhetsområde till blandad stadsdel med bostäder, skola, kultur, idrottshall mm. Landskapslaget har tagit fram en integrerad barnkonsekvensanalys för stadsdelen.

Slakthusområdet är idag verksamhetsområde och innehåller inga målpunkter för mindre barn. De målpunkter som finns är kulturella verksamheter för ungdomar. Närheten till Globen med både kommersiella och kulturella målpunkter är en viktig faktor för utvecklingen av området.
Eftersom inga bostäder finns idag i området har analysen kartlagt påverkan på befintliga friytor och målpunkter samt tittat på vilka faktorer som är viktiga att tänka på för de tillkommande bostäderna. Landskapslaget har kartlagt risker och möjligheter och utifrån dessa tagit fram rekommendationer för fortsatt arbete.

Medverkande Landskapslaget:
Lise Hellström, Lii Tiemda, Max Goldstein
Beställare: Stockholms stad

IBKA Stora Essingen
Detaljplan Ångtvätten m fl medgör ca 700 bostäder och 2 förskolor. Den integrerade barnkonsekvensanalysen togs fram för att bevaka och belysa barnperspektivet genom processen.

För att kartlägga barnens platser, önskemål och synpunkter genomfördes dialoger med en fritidsgård, en fotbollsklubbs tjejlag, en förskola samt fältassistenter som barnföreträdare i området. Kartläggningen sammanfattades i styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar för staden att arbeta vidare med i det fortsatta planarbetet.

Medverkande Landskapslaget:
Anna Squassina
Beställare: Stockholms stad