Landskapslaget

Jakob Mommas park

En ny fickpark med stadsodling i centrala Stockholm. Parkens formkoncept är en modern förening av barockens och funktionalismens gemensamma nämnare. Dess främsta program är odling.

År

2015-2016

Färdigställandeår

2016

Plats

Södermalm, Stockholm

Beställare

Trafikkontoret, Stockholm stad

Jakob Mommas Park, är en ny fickpark på Södermalm i Stockholm. Projektet innefattade gestaltning och projektering och utfördes under 2015 och 2016. Parken byggdes 2016.

Utgångspunkter och förutsättningar

Parken har tidigare inte varit tillgänglig för stadens invånare. Den ligger i anslutning till en sjukhusbyggnad med beroendevård och en fastighet med boende för ensamkommande flyktingbarn. I projektet ingick att tillföra program som skulle generera stadigvarande vistelse med brukare som engagerar sig i platsen samt att skapa en gångväg som kunde få många människor att passera under stora delar av dygnet. Detta program blev stadsodling.

Rummet avgränsas av en större L-formad byggnad i söder och väster samt en mindre byggnad i det nordvästra hörnet med tillhörande gårdsmark. De främsta befintliga värdena på platsen var två extra soliga platser, en stor lind samt de intilliggande byggnadernas fasader. Ett staket skulle byggas som avgränsade parken i nordväst mot den mindre byggnadens mark, befintliga höjder skulle anslutas till samt en entrésituation skulle tas tillvara.

JakobMommasparkPlan
JakobMommasParkDiagram1

Övergripande gestaltningsidé

Den L-formade sjukhusbyggnaden är sprungen ur 1960-talets funktionalism och den mindre byggnaden i sydväst är ett 1700-talspalats hemmahörande i barocken. Vi ville ta ett par gemensamma nämnare från dessa epokers parker och göra en modern förening av dem. Häckrum och storskaliga mönster kan sägas vara typiska formelement i både funktionalismens och barockens parker. Dessa beståndsdelar fick ligga till grund för parkens utformning. Det storskaliga mönstret består av en randning av blästrad asfalt i parkens gångväg och platser. Häckrummen består av avenbokshäckar och bildar en ram för de programmerade platserna i parken.

JakobMommasParkDiagram2

 

Tillägg

Till häckrummen och det storskaliga mönstret gjordes bland annat ett viktigt komplement som blev parkens främsta program. Det var odlings-, sitt-, och leklådorna. Dessa består av trälådor med 3 olika möjliga former som kan kombineras på olika sätt och användas att odla i, sitta eller leka på. Lådorna är flexibla så vill många odla kan så många som möjligt fyllas med jord. Vill färre odla kan fler lådor få lock.

JakobMommasParkDiagram3

När parken byggts flyttade nystartade Mommas stadsodlare in, en odlingsförening öppen för boende och verkande i närområdet att komma och odla i sin egen odlingslåda.

Även det allmänna växtmaterialet, träd, buskar och perenner består enbart av ätliga växter för att också besökare ska kunna skörda i parken.

Parken hade en liten budget och enkla material såsom gräs och asfalt var förutsättningar för att den skulle bli till.

Fotograf: Lena Israelsson
Fotograf: Lena Israelsson
JakobMommasPark