Landskapslaget

Kabelverket Älvsjöstaden

I centrala Älvsjö växer en ny stadsdel med ca 1400 lägenheter fram, Älvsjöstaden. Här varvas nya bostäder med befintliga verksamheter, stad vävs samman med natur och nya publika livsrum tillskapas för en miljö där man kan mötas och umgås.

Landskapslaget har arbetat med Älvsjöstaden i mer än 10 år tillsammans med Stockholms stad, JM, FB, och NCC. Vårt engagemang har sträckt sig från medverkan i planarbetet och framtagande av riktlinjer för de mervärden som ska utvecklas i stadsdelen till färdig byggnation av gator, platser, en stadsdelspark och gårdsmiljöer

I projektet har stort fokus lagts på att utveckla socialekologiska mervärden. Gatorna har utvecklats med ett rikt spektrum från värdeskapande artboulevard till prunkande gränder, alla med integrerade vistelse- och mötesplatser. Projektet är ett tidigt exempel på omhändertagande av dagvatten i regnträdgårdar. Platser och stråk med en grön karaktär har skapats för att tillgängliggöra Solbergaskogen. Här finns också områdets stadsdelspark. En workshop hölls tidigt med barn i Kämpetorpskolan och ur deras idéer växte parkens utformning fram.

En annan park centralt i området skapas av en kulle med ekar som ges stärkt biologisk mångfald och nya lekfulla inslag på tema ek. Ett flertal gårdsmiljöer har utvecklats med en omsorgsfull gestaltning med variationer på ett sammanhållet tema. Här liksom i hela stadsdelen är växtligheten viktig, allt från sparade stora ekar till de boendes egen odling.