Landskapslaget

Kalejdoskopparken

I hård konkurrens valdes Landskapslaget & Co ut som ett av fyra team i den inbjudna tävlingen om en ny stor park i Hyllie. Ett brett team tog fram ett kalejdoskopiskt förslag där sociala och ekologiska processer vävs samman i vackra livsmiljöer.

Årtal

2018

Plats

Hyllie,
Malmö

Beställare

Projekttävling, Malmö stad

Medverkande

Gunnilla Bandolin, Konstnär av skulpturer i stor skala, ofta med sociala kvalitéer

Thomas Randrup, SLU, Professor strategisk planering, förvaltning och Naturbaserade lösningar

Nazem Tahvilzadeh, KTH, Forskare inom urban politik, integration, medborgardialoger

In Praise of Shadows, Arkitekter med en förkärlek för enkla men intrikata, karaktärsstarka byggnader

Utgångspunkter och förutsättningar

Hyllie är en ny stadsdel i södra Malmö som är under utveckling. I utformningen av parken efterfrågades bland annat ett nytänkande, en framtida utvecklingsbarhet och en ekologisk och social hållbarhet.  I vårt team medverkade experter från olika området som fördjupade kunskapen och gestaltningen av förslaget.

Övergripande gestaltningsidé

Malmös mest spännande parkrum speglar ofta de renodlade dragen i det sydskånska landskapet. Kontrasten mellan öppna vidder och tydliga trädvolymer skapar karaktärsfulla former mot en horisont. Genom att fånga den enkelhet som finns i både det kulturella och naturliga landskapet kan en ny natur skapas för staden. Ambitionen har varit att skapa en tydlig och vacker rumslig struktur som ger möjligheter för medskapande och utveckling av naturbaserade lösningar. Parken är uppbyggd så att den kan ge flera olika upplevelser under ett besök. Det finns ett system av parkrum, stråk och tydliga landmärken i form av paviljonger att orientera sig efter. På ett plan ska det vara enkelt och tryggt att hitta här, samtidigt ska det alltid finnas något nytt att upptäcka. Genom att växlingsvis dölja och visa olika delar kommer parken upplevas som större och mer spännande, precis som när man vrider på ett kalejdoskop och nya mönster uppstår.

Parkkurator som möjliggör medskapande

Alla skall känna sig välkomna till parken; människor i alla åldrar med olika bakgrunder men även landskapets växter och djur. Med Kalejdoskopparkens öppna attityd och inbjudande karaktär skall besökare som inte bor i området också känna att det är deras park. Möjligheten att delta i olika events och medskapande aktiviteter skapar anledningar för fler att använda parken och känna att de kan bidra till dess utveckling. En parkkurator anställs som kurerar olika medskapandeprocesser. Denne ordnar träffar och för samman olika människor och idéer. Parkkuratorn är en drömfångare som kan fungera som en katalysator för att hjälpa individer och grupper att våga ta plats i parken och utveckla både tillfälliga och mer permanenta inslag.

Naturbaserade lösningar

Parken är uppbyggd utifrån principer för naturbaserade lösningar utifrån de lokala landskapliga förutsättningarna. Olika skånska biotoper med hög biodiversitet och ett stort rekreativt värde ramar in och bildar en membranzon runt parkens öppna rum. Biotoperna i membranzonen ligger med lagom avstånd för att fungera som steppingstones för flygande insekter, fladdermöss och fåglar. Parken lyfter fram naturens processer och gestaltar ekosystemtjänster vilket skapar intresse och förståelse för naturen. Parken skall skapas och förvaltas utifrån ett livscykelperspektiv. Alla material skall vara 100% återvinningsbara och skötselinsatser anpassas. Parken blir ett levande landskap som förändras med tiden men där naturens processer alltid står i centrum, som en bas för hela parken