Landskapslaget

Kattvikskajen

Kattvikskajen är ett stort område i centrala Hudiksvall som tidigare varit centrum för stadens timmerhantering. Här ritar Landskapslaget en ny stadsdel med ca 500 bostäder, kontor, service, hotell och förskola. I planen finns flera parker, torg och en kajpromenad.

Landskapslagets uppdrag är att ta fram ett kvalitetsprogram för allmän platsmark så väl som bebyggelse och arkitekturprinciper. Landskapslaget har även tagit fram detaljplanekarta och stöttat med planhandlingar.

Arbetsprocessen drivs i nära samarbete med kommunen, samt med byggaktörer för att säkra den ekonomiska och praktiska genomförbarheten.

Projektet har arbetats fram genom en process där utgångspunkten varit de allmänna ytorna, deras funktioner, komplettering av och samband med den befintliga staden.

Planområdet ligger intill Hudiksvalls stadskärna, som utgör riksintresse för kulturmiljö. Bebyggelsen har därför i sin stadsbild noga anpassats till både den närliggande bebyggelsen men också till den övergripande stadsbilden.

Kattvikskajen är även en del av en regional resehub med närhet till tågstationen. Nya kopplingar över spåren planeras för att överbygga den barriär som tågspåren utgör.