Landskapslaget

Kinnekullebanan

Kinnekullebanan slingrar sig längs Vänern och passerar Mariestad, Kinnekulle och Lidköping. Järnvägen spelar en viktig roll för att knyta ihop orterna i Skaraborg och är integrerad i ett landskap med stora upplevelsevärden. Hur kan man rusta upp banan och samtidigt bevara ett attraktivt landskap? Kan Trafikverket stärka besöksnäringen, biologisk mångfald och hållbar ortsutveckling?

Årtal

2012-2014

Plats

Västra Götaland

Beställare

Trafikverket

Utveckla landskapet

En landskapskaraktärsanalys genomfördes av Befaringsbyrån, där Landskapslaget är en del av en tvärdisciplinär konsultgrupp med kompetens inom landskapets form, ekologi och tidsdjup. I arbetet med åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan deltog konsultgruppen i workshops med en bred intressentgrupp. En sammanfattande rapport togs fram för att fungera som en vägledning för att stärka och utveckla landskapet i området runt banan.

Kunskapsunderlag för tidig planering

Vägledningen är ett inspel i ett tidigt planeringsskede om landskap och infrastrukturs betydelse för människor. Det är ett geografiskt underlag vid tidig planering – ett nuläge och en utgångspunkt i planeringen av framtida åtgärder. Rapporten tar inte ställning till vilken karaktär landskapet ska ha i framtiden. Den klargör dagsläget, redogör för känsligheter och potential samt visar utvecklingsmöjligheter. Därigenom erbjuds en spelplan för planering och åtgärder. En spelplan för olika tänkbara förändringsprocesser i området, som på endera sättet ska ske i det landskap som utgör vardagsmiljön för många människor.