Kinnekullebanan

Kinnekullebanan slingrar sig längs Vänern och passerar Mariestad, Kinnekulle och Lidköping. Järnvägen spelar en viktig roll för att knyta ihop orterna i Skaraborg och är integrerad i ett landskap med stora upplevelsevärden. Hur kan man rusta upp banan och samtidigt bevara ett attraktivt landskap? Kan Trafikverket stärka besöksnäringen, biologisk mångfald och hållbar ortsutveckling?

Utveckla landskapet

En landskapskaraktärsanalys genomfördes av Befaringsbyrån, där Landskapslaget är en del av en tvärdisciplinär konsultgrupp med kompetens inom landskapets form, ekologi och tidsdjup. I arbetet med åtgärdsvalsstudie för Kinnekullebanan deltog konsultgruppen i workshops med en bred intressentgrupp. En sammanfattande rapport togs fram för att fungera som en vägledning för att stärka och utveckla landskapet i området runt banan.

Kunskapsunderlag för tidig planering

Vägledningen är ett inspel i ett tidigt planeringsskede om landskap och infrastrukturs betydelse för människor. Det är ett geografiskt underlag vid tidig planering – ett nuläge och en utgångspunkt i planeringen av framtida åtgärder. Rapporten tar inte ställning till vilken karaktär landskapet ska ha i framtiden. Den klargör dagsläget, redogör för känsligheter och potential samt visar utvecklingsmöjligheter. Därigenom erbjuds en spelplan för planering och åtgärder. En spelplan för olika tänkbara förändringsprocesser i området, som på endera sättet ska ske i det landskap som utgör vardagsmiljön för många människor.

Årtal

2012-2014

Plats

Västra Götaland

Beställare

Trafikverket