Landskapslaget

Klockelund, Farsta Stockholm

Klockelund, vid Drevikens strand, är ett nytt stadsbyggnadsområde där Landskapslaget har arbetat med strukturplan och detaljplan samt en gång- och cykelbro som förbinder det nya området med omgivande områden och befintlig kollektivtrafik.

Årtal

2015 – 2017

Plats

Drevvikens strand, Farsta Stockholm

Beställare

Stockholms stad

Detaljplan Klockelund

I Klockelund vid Drevvikens strand i Farsta planeras 480 nya bostäder, en förskola och strandpark. Landskapslaget har arbetat med strukturplanen och detaljplanen. Detaljplanen godkändes i december 2017 i Stockholms stadsbyggnadsnämnd.

Klockelund

Ny gång- och cykelbro

Landskapslaget har i samarbete med Sweco konstruktion och Ramböll gata ritat den nya planerade gång- och cykelbron över Nynäsvägen. Bron ska förbinda den planerade utbyggnaden i Klockelund med den nya Telestaden. Den skapar också en genare koppling till kollektivtrafik i Farsta strand.

Knäckfrågor i projektet har varit brostödens förhållande till befintlig ekdunge som ska sparas, brons riktning i förhållande till de nya omgivande stadsplanerna, befintlig stor vattenledning mm. Framförallt ska bron ges en övertygande gestaltning då den är så exponerad. Utformningen handlar om helhetsgestaltningen sett från vägen och om brons profil.

Brons utformning bygger på en rundning i profil där brokroppen och räcket blir en enhet. Som helhetsgestalt bildar bron ett mjukt objekt. Slingan runt ekkullen gör rampen tillgänglig. Bron kompletteras med två vilplan och en trappa i förlängningen av brons huvudriktning och i linje med ny gata in i stadsdelen.

Perstorpsvagen_bro