Landskapslaget

Landskapskaraktärsanalys för Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna har genomfört en regional analys för hållbar vindkraftsutbyggnad i länet, ett pilotprojekt som Energimyndigheten finansierar. Tidigt i processen kom inspel från kommunerna hur viktigt det var att hantera frågan om landskapet och hur det påverkas av höga vindkraftverk.

Länsstyrelsen i Dalarna valde att beställa en översiktlig landskapskaraktärsanalys (LKA) för hela länet. Denna LKA skulle fungera som ett tvärsektoriellt komplement till den traditionella sakområdesanalysen som skett på Länsstyrelsen i arbetet med den regionala analysen. Samtidigt kan LKA utgöra ett planeringsunderlag som kan stå för sig självt i den fysiska översiktliga planeringen och i kvalificerade bedömningar av påverkan på landskapet i sin helhet, vid prövningar av exploateringsprojekt. Alla landskapstyper påverkas av förändringar som sker i angränsande områden. Därför kan en regional LKA hjälpa till att synliggöra vilka effekter som kan uppstå men också bidra till att förstå hur regionala strukturer och värden påverkas av enskilda åtgärder. I detta pilotprojekt har kunskap om det upplevda landskapet samlats in. På så sätt svarar LKA på de tre benen som ingår i metoden; karaktär, funktion och relation, vilket också är de perspektiv som lyfts i europeiska landskapskonventionen.

Arbetet med LKA har skett i bred samverkan med länets kommuner och resultatet är beskrivningar av 8 landskapstyper och 39 karaktärsområden som sträcker sig över kommungränserna. Med dessa beskrivningar som grund, kan kommunerna få en bild av regionala samband, utveckla gemensamma förhållningssätt och undvika negativa effekter såsom inringningseffekter av ikoniska landskap eller störning på områden med vildmarkskaraktär. LKA Dalarna rör sig i den regionala skalan och kan bidra till kommunernas fortsatta arbete med översiktsplanering, energiplanering, strategisk miljöbedömning eller kravställning mot vindkraftsaktörer.

Landskapslaget har lett arbetet med LKA Dalarna tillsammans med ett konsortium av LABLAB, Kraka kulturmiljö, Calluna och Samskapet, SLU har följt projektet.

Vill du veta mer om landskapskaraktärsanalyser och dess tillämpning?

Kontakta: Emily Wade

Emily@landskapslaget.se