Landskapslaget

Lek det du inte vet

Genom att involvera barnen som forskare och kreativa deltagare i skapandet av platsen kom det fram nya perspektiv och idéer. Barnens medskapande resulterade i en serie temporära prototyper som lockar till engagemang och stimulerar fantasin.

Plats (stad): Nacka
Beställare: Nacka kommun genom Wall Street Nacka
Medverkande från LL: Anna Lebisch
Projektstart/slut: 2019
Status: färdigställd

Ett av projekten som är en del av konsteventet, Wall Street Nacka, ägde rum på en före detta parkeringsplats i Sickla, som planerades för omvandling till en del av ett framtida bostadsområde. Anna Lebisch fick som konstnär uppdraget att utforska och skapa innehåll för en temporär installation och plats. För att hitta rätt innehåll för platsen involverads barn från Sickla skolan i en kreativ process. Genom en serie workshops undersöktes deras relation till lek och den byggda miljön. De fick testa gränser för vad en plats för lek kan vara och se ut.

Genom att engagera barnen i en kreativ process och låta dem utforska lekens möjligheter och byggda miljöns påverkan skapades en serie temporära prototyper. Dessa prototyper fungerade som grund för den framtida platsen och resulterade i en unik och engagerande plats som speglar barnens fantasi och behov.

Det interaktiva planket som fungerar som en fond för olika möten och aktiviteter mellan besökare och boende har blivit en dynamisk och levande del av stadsdelen. Motiven och mönstren som skapas genom färg, form och rörelse ger platsen ytterligare dimension och visar på kreativiteten som involverats i projektet.

Genom återbruk av befintliga material från industriområdet lyckades projektet också införliva hållbarhetsaspekter. Den omvandlade före detta parkeringsplatsen blev således en levande mötesplats som främjar lek och samhörighet bland lokalbefolkningen.