Landskapslaget

I samband med utbyggnaden av det mobila telenätet, efterfrågade kommunerna en vägledning för hur man ska placera master i landskapet. Vi har tagit fram en handbok för Sveriges kommuner och landsting som stöd i denna planprocess. Handboken beskriver olika landskapstyper och ger riktlinjer för vad man bör tänka på när en ansökan kommer in.

Regeringen beslutade i mars 2006 att avsätta medel för att Sveriges Kommuner och Landsting, skulle kunna ta fram en handledning för landskapsanalys för master, torn och andra infrastrukturanläggningar. Syftet med handledningen är att på ett bättre sätt ge kommunernas bygglovhandläggare ett verktyg för att kunna göra bra bedömningar i samband med att man prövar bygglov för master, torn och andra byggnadsverk och konstruktioner som påverkar landskapsbilden.

Mast på rätt plats ger exempel på hur man kan göra enkla bedömningar av påverkan på landskapsbilden med utgångspunkt från karaktärsdrag i det aktuella landskapet. Handledningen gör inte anspråk på att vara en handbok för hur en fullständig landskapsanalys ska genomföras, utan är tänkt att fungera i det vardagliga arbetet utifrån vissa väsentliga bedömningskriterier. Handboken innehåller kapitel som; Vad är master och torn, Att välja lämplig plats, Karaktäristiska landskapsbildstyper t.ex. enhetliga, zonerade och mosaikartade, Checklista för när man ska bygga, Exempel på kommunala riktlinjer och rättsfall.