Landskapslaget

Sedan 2018 har Landskapslaget på uppdrag av Uppsala kommun/stad arbetat med utvecklingen av Norra Hovstallängen i centrala Uppsala. Uppdraget har bestått i att ta fram en strukturplan för en skola, förskola, idrottshall, kontor och parkeringsgarage samt allmänna platser. Platsen ligger centralt, i stadsdelen Kungsängen som omvandlas från verksamhetsområde till en levande stadsmiljö integrerad med centrala staden.

Norra Hovstallängen är idag en barriär mellan centrala Uppsala och Kungsängen, där en ny stadsdel växer fram. Området innehåller idag en bussdepå med garage och är avspärrad mot intilliggande fastigheter och gator. Syftet med omvandlingen är att lösa hela eller delar av Kungsängens behov av förskola och skola, inklusive idrottshall, samt möjliggöra ytterligare kontor och centrumfunktioner i innerstaden. Den nya strukturen syftar till att möta behovet av nya skol- och förskoleplatser i den växande stadsdelen och samtidigt skapa nya mötesplatser och vistelseytor i staden. Genom samnyttjande och flexibla lösningar kan en bred och mångfunktionell markanvändning uppnås.

Syftet med förslaget är också att bevara värdefull bebyggelse med höga kulturvärden, samt möjliggöra ett underjordiskt garage med en parkering som kan betjäna innerstaden och användas för leveranser och avfallshantering till verksamheterna.

Förslaget innefattar en grundskola för 780 elever, en fullstor idrottshall, en förskola med åtta avdelningar för 144 barn, samt kontor och centrumverksamheter motsvarande cirka 40 000 kvadratmeter bruttototalarea. Det underjordiska garaget ger plats för cirka 350 parkeringsplatser samt leveranser och avfallshantering till de olika verksamheterna.

I och med att platsen är så central och att behovet av allmänna platser och funktioner blir större när stadsdelen förtätas har Landskapslaget, i samarbete med Uppsala kommun, som ett underlag till arbetet tagit fram en rapport för att undersöka lämpligheten i och formerna för hur skolbyggnad och skolgård kan samnyttjas inom stadsdelen. Resultatet av rapporten arbetades sedan in i strukturplanen för att ge de bästa möjligheterna för skolan att bli en samlande och publik plats i stadsdelen. Förutom att skolan ska vara en trygg och tydlig plats för elever under skoltid ska den även kunna fungera som ett publikt rum utanför skoltid och skollokaler ska kunna hyras ut för andra ändamål, exempelvis till kulturskola och föreningar.

Uppsala kommun har höga ambitioner gällande barns utemiljö. Landskapslaget har bidragit med illustrationer till kommunens nya riktlinjer för utemiljöns yta och kvalitet vid skola och förskola. Riktlinjerna har legat till grund för gestaltningen av utemiljön i Norra Hovstallängen. Gården har gestaltats med bl a stora grönytor med gott om träd, plats för lugna, aktiva och vilda zoner och samlingsplatser med tak för skugga och väderskydd. De mer aktiva ytorna har lokaliserats i skolgårdens halvoffentliga zon längs huvudstråket mellan Kungsängen och den centrala staden. Detta för att främja samnyttjandet och skolans roll som hela stadsdelens uterum. Skolbyggnaden, tillsammans med övriga byggnader, har fått en långsträckt form som skyddar mot buller från Kungsgatan och samlar skolgårdsrummet till en skyddad och sammanhängande plats.

Rapporten om samnyttjande belyser skolors och skolgårdars roll som viktiga stadsrum för barn och unga och vikten av att skoltomtens potential som värdeskapande stadsbyggnadselement tidigt arbetas in i stadsutvecklingsprojekt. Landskapslaget har föreläst på flera seminarier där frågor om samnyttjande och skolans roll i stadsbyggnad diskuterats.

Under 2020 har Landskapslaget arbetat fram gestaltning och material inför att detaljplanen nu går ut på samråd.