Landskapslaget

Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en ny 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Landskapslaget ansvarade för landskapsanalyser och den arkitektoniska utformningen i järnvägsplanen för Dåva- Gryssjön. Uppdraget omfattade även Fördjupad utredning av utformning och Gestaltningsprogram för regionaltågsstationer.

Norrbotniabanan är ett projekt som syftar till att skapa en järnvägs­förbindelse längs Norrlandskusten, från Umeå till Luleå. Dagens järnvägsnät löper längre inåt landet där det bor färre människor än längs kusten. Projektet kan bidra till en regional utveckling genom att ge förutsättningar för fler godstransporter och regional pendling. Under fem år arbetade kontoret med planeringen för en delsträcka i Umeå kommun samt utredningar om regionaltågsstationernas utformning, standard och gestaltning.

Det är spännande och ansvarsfullt att planera en helt ny järnväg. Tillsammans med en engagerad konsultgrupp från bland annat Sweco, Calluna och Norkonsult och Trafikverkets beställarorganisation genomfördes integrerad lanskapskaraktärsanalys, utformning, miljökonsekvensbeskrivning och planhandlingar. Regionaltågsstationerna utreddes tillsammans med Ahlqvist & Almqvist arkitekter.

Utredningsområdet ligger inom den regionala landskapstypen Västerbottens kustslätt. Ett flackt landskap med en mosaik av myrar, sjöar och skogsmarker och däremellan uppodlade öppna dalgångar. Inom utredningsområdet har två landskapstyper identifierats: flackt skogs- och myrlandskap och mosaikartad dalgång. Järnvägens utformning bestäms i relation mellan landskapets topografi och järnvägens geometriska krav. Sträckan korsar Täfteån och Sävarån som är Natura 2000 område och rekreationsstråk i Sävar. I projektet har ett aktivt arbete skett för att anläggningen ska kunna samspela med landskapet. Det innebär att möjligheten till landskapsanpassning har studerats vid lokalisering, linjedragning och placering i höjdled, samt utformning av sidoområden, mellanytor och passager. Med landskapsanpassning menas att landskapets funktioner och karaktär ska fortsätta att fungera trots den nya barriären. I projektet har de bästa läget för en ny regionaltågsstation undersökt, med syfte att stödja lokal stadsutveckling. Lokaliseringen av den nya järnvägen har tagit hänsyn till de öppna odlingslandskapen och Krutbrånet som är Sveriges yngsta slagfält från 1809. För att underlätta passage över järnvägen har sträckan bitvis placerats mycket nära befintlig E4a. Detta har underlättat planeringen för två större ekodukter som ska hjälpa vilda djur och renar att korsa bana och väg. Järnvägsplanerna för sträckan Dåva-Skellefteå vann laga kraft 2023.