Landskapslaget

Stora Sköndal

Landskapslaget har medverkat i utformningen av ett programförslag för en ny stadsdel i Sköndal där målbilden är ökad mångfald - en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och boendeformer - och en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, trygg och tillitsfull.

Ny stadsdel i Stora Sköndal

Årtal

2015-2017

Plats

Sköndal, Stockholm

Beställare

Stiftelsen Stora Sköndal

Landskapslaget har på uppdrag av Stiftelsen Stora Sköndal medverkat i utformningen av ett programförslag för utvecklingen av en ny stadsdel i Sköndal. Stiftelsens fastighet utgör idag ett 84 hektar stort område med höga kultur- och naturvärden vackert beläget vid sjön Drevviken i södra Stockholm. Arbetet har skett i samarbete med Kjellander Sjöberg arkitekter.

Stiftelsen Stora Sköndal vill utveckla Stora Sköndal till en ny tät stadsdel med ca 4400 nya bostäder och 1500 nya arbetsplatser. Tillsammans med Stockholms stad påbörjades under 2015 ett visions- och programarbete för utvecklingen av området utifrån stiftelsens och stadens önskan att skapa en stadsdel som bygger på inkludering, variation och hållbarhet, med närhet till grönska och vatten.

Målbilden för utvecklingen av den nya stadsdelen är ökad mångfald – en mer blandad stadsdel med en variation av upplåtelse- och boendeformer – och en socialt och fysiskt inkluderande miljö som är tillgänglig, trygg och tillitsfull. Bostäder, verksamheter, service och allmän platsmark ska tillskapas med så liten påverkan på natur- och kulturmiljö som möjligt. Befintliga verksamheter och aktiviteter liksom höga ekologiska och kulturhistoriska värden ska bära förslaget in i framtiden.

Stadsbyggnadsprinciper

Sex stadsbyggnadsprinciper har formulerats utifrån projektets utmaningar avseende socialt liv, kultur- och naturmiljö och mobilitet. Principerna anger riktlinjer för Stora Sköndals nya struktur och utformning till en resilient och robust stadsstruktur. Stadsbyggnadsprinciperna visar vilka kvalitéer stadsdelens nya stadsrum och bebyggelse främst behöver ge så att strukturen håller över tiden och kan utvecklas dynamiskt med tanke på ökande invånarantal, föränderliga verksamheter och ändrade livsstilar.

Tidig dialog

Utvecklingen av området kommer att innebära stora förändringar för boende inom och i anslutning till området. En dialog i ett tidigt skede av processen var viktig för att lyssna in och inhämta lokal kunskap. År 2016 fick Landskapslaget i uppdrag att arrangera ”Sköndalsdialogen”. I syfte att få en mångfald av deltagare bjöds ett stort antal fokusgrupper in till en workshop, bland annat boenderepresentanter, ungdomsråd, kultur- och idrottsföreningar, medarbetare i skolor samt förskolor. Synpunkter, idéer och behov som kom fram har arbetats in i strukturplanen för nya Stora Sköndal.

Social konsekvensanalys

Som ett tillägg fick Landskapslaget i uppdrag att ta fram en social konsekvensanalys av förslaget. En social konsekvensanalys syftar till att visa hur människors olika livssituationer och behov tillgodoses i samband med en fysisk förändring. De olika förutsättningar och möjligheter som stadsformen ger tydliggörs. I SKA för Stora Sköndal analyserade Landskapslaget de sociala förutsättningarna i stadsdelen idag och strukturplaneförslagets konsekvenser. Avslutningsvis gavs rekommendationer inför fortsatt arbete för att skapa en socialt hållbar stadsdel.

Verksamhetsanalys

Landskapslaget fick även i uppdrag att göra en verksamhetsanalys för området. Verksamhetsanalysens syfte var att analysera utvecklingsmöjligheter i Stora Sköndal med utgångspunkt i de befintliga verksamheter som finns i området idag. Utredningen utgjorde ett underlag för det fortsatta programarbetet.