Landskapslaget

På uppdrag av fastighetsbolaget Fabege arbetar vi som antikvarisk sakkunnig och landskapsarkitekt för att omvandla Påsfabriken, en industrihistorisk 1950-talsfastighet i Hammarby sjöstad, till en modern kontorsbyggnad. Ursprungligen etablerades byggnaden som Herman Stenbergs Påsfabrik och kom att ge namn åt hela kvarteret.

År 2023 inleddes en ambitiös förvandling av Påsfabriken till en modern kontorsbyggnad, med fokus på att skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa och välbefinnande samtidigt som den behåller sin unika identitet. I denna omvandling ingår bland annat att öppna upp entréplanet med större glaspartier och fler entréer, samt att göra om torgytan mot Textilgatan till en solbelyst mötesplats tillgänglig för både byggnadens användare och allmänheten.

Detta projekt är en balansgång mellan att bevara och förnya för att upptäcka och framhäva byggnadens ursprungliga kvaliteter och samtidigt moderniserar den. Som en del av detta arbete återskapas vissa delar av byggnaden, som den ursprungliga trädgården och en tidigare banklokal i bottenvåningen bevaras. Trädgården kommer att få frodiga planteringar och marken beläggs med smågatsten, medan banklokalens inredning rustas för att förmedla en del av husets äldre historia.

Hållbarhet är också en central del av projektet där vi arbetat med att skapa biotoptak med blommande ängsmark, sandblottor, död ved och insektshotell på utvalda nivåer, samt med att montera holkar för tornseglare på husets översta våning.

Projektet förväntas stå klart 2024 och Fabege strävar efter att uppnå höga hållbarhetsmål enligt miljöklassning Breeam Excellent.
Visualisering: PLAY-TIME