Landskapslaget

Rinkeby norra stadspark och Norra Rinkebygången

Genom medskapande process engagerades unga tjejer, barn och familjer i utvecklingen och upprustningen av Rinkebys mest centrala plats.

Plats (stad): Rinkeby, Stockholm
Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad
Medverkande från LL: Bibbi Leine, Pia Jonsson, Gunnel Sandestedt, Ida-Maria Claesson Frangos, Anna Gronow
Projektstart/slut: 2018-2020
Status: Färdigställt 2020

Inom satsningen Grönare Stockholm utvecklas under 2017-2020 ett antal nya parker och gröna gångstråk. Dessutom sker upprustning och förbättring av befintliga platser med fokus på ytterstaden. En av dessa platser är Rinkeby där Landskapslaget varit ansvariga för att utveckla programförslaget för Rinkeby norra stadspark och norra Rinkebygången. Parken är under uppförande och planeras stå klar under hösten 2021.

Arbetet har bl.a. skett tillsammans med barn och unga tjejer i området, som genom olika aktiviteter bidragit till processen.

Aktiviteterna under programarbetet har bestått av trygghetsvandringar med barn, skakttjakt med Kvarnbyskolan, sommar-prova-på i parken för barn och unga, trygghetsvandringar med vuxna och fokus på tjejkvällar på Ungdomens hus

I framtagandet av illustrationsplaner med förslag på utformning, utrustning, växter och markmaterial uppstod det helt unika Arkitektkontoret Gäris, ett pop-up-kontor som jobbade med tjejer och undersökte hur staden skulle se ut om den var byggd av tjejer. Tonårstjejerna skissade på Norra Rinkebyparken genom att skapa moodboards utifrån inspirationsbilder och en modell över en plats i parkens norra hörn.

Ett av önskemålen som kom fram i arbetet med arkitektkontoret Gäris var en paviljong eller tak som lite skyddad men ändå trygg och där man kan sitta och hänga. Paviljongen är en av de första färdigställda delarna av parken.

Två särskilt intressanta stråk i programmet är Barnens stråk och Det Urbana stråket.

Barnens stråk utgår från barnens perspektiv och alla de idéer som kom fram under dialogen med Kvarnbyskolana elever. Stråket blir ett lekfullt inslag i miljön och sträcker sig från den befintliga bronsskulpturen ”Frida och kaninen” av Hertha Hillfon, närmare Rinkbytorg till Kvarnbyskolans entré. Från skulpturen placeras visuella objekt som lockar till rörelse och skapar spänning och lekfullhet. Stråket vävs, liksom det urbana stråket, in i parkytan och varvas med sittbänkar och lekfulla inslag.

Det urbana stråket tar avstamp i Rinkeby torg med dess kommersiella aktiviteter och intensitet och löper sedan längs parkens norra sida. Närmare torget är stråket kantat av bazar och butiker som ger liv och rörelse. Det ska vara enkelt att röra sig längs stråket och på strategiska platser finns möjlighet att stanna till och mötas. Stråket öppnas upp mot parkrummet och här vävs det hårda betonggolvet in i det gröna parkrummet och varvas med mindre sittplatser och grönska.

Dagens Nyheter uppmärksammade programarbetet den 16 september 2019. Läs mer här