Landskapslaget

Roslagsbanan City

Utredning av möjliga alternativa sträckningar och stationer för en förlängning av Roslagsbanan till city och möjligheten att sänka ner Roslagsbanan i tunnel för att knytas ihop med Odenplan och T-centralen.

Stockholms län växer snabbt. Fram till år 2050 beräknas regionens invånarantal växa med cirka 1 miljon invånare från år 2021. Hälften av regionens befolkning beräknas vara bosatta i Stockholms stad och nordostkommunerna Danderyd, Vallentuna, Täby och Österåker. Kollektivtrafiken till och från nordostsektorn behöver därför förbättras när det gäller restid och kapacitet. Sedan 2021 har Landskapslaget arbetat med landskapsanalys, stadsrumsanalys och omgivningspåverkan för att undersöka hur Roslagsbanan kan läggas i tunnel mellan Ålkistan och Östra station.

Spåren löper idag följsamt genom Nationalstadsparken med slutstation Östra station. En viktig del i arbete har varit att undersöka hur banan kan byggas om utan att skada parkens värden. Vi har tagit fram karaktärsbeskrivning, rumsanalys, illustrativa sektioner och miljöbedömning av landskapsbild. Miljöbedömningen har gjorts i samverkan med experter från Bjerking på kulturmiljö, Naturcentrum på ekologi och WSP på social hållbarhet och klimatpåverkan. De nya stationerna ansluter till befintliga Odenplan och T-centralen. Här har vi undersökt hur befintlig stadsmiljö påverkas av nya eller befintliga uppgångar påverkar stadsrum. Lokaliseringsutredningen som godkändes 2023 drivs av WSP. Under 2024 görs fördjupade tekniska utredningar och miljöbedömning.