Landskapslaget

Schlytersparken

Konceptet var att låta avgränsningen bli del av parkens identitet. Ett skulpturalt staket blir parkens tydligaste markör och identitetsbärare.

Årtal

2009-2011

Plats

Schlytersvägen, Aspudden

Beställare

Exploateringskontoret, Stockholm stad

Vårt uppdrag var att förnya en mörk igenväxt park med sliten utrustning och otydliga entréer. Att utforma en sammanhållen och karaktärsfull park som tar tillvara de befintliga kvaliteterna som vackra träd och det goda södervända läget. En av de stora utmaningarna var att inkludera lekutrustningen, att skapa en inkluderande park där olika besökare kan mötas. Trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet var viktiga frågor.

De två viktigaste åtgärderna var dels att fälla ca 100 träd för att öppna upp, skapa sikt, ytor och ljus. Dels att utforma staketet till att bli parkens smycke. I samarbete med Anna Sandberg, konstnär, drevs en medskapandeprocess där närboende m fl involverades i processen av staketets utformning. Genom denna inkluderande process medvetandegjordes även förnyelsen av parken i stort.

Parken kompletterar andra parker i närområdet med sin naturkaraktär och val av utrustning. Att utforma ett identitetsskapande staket tydliggör parken och dess identitet och gör att parken blir en tydligare målpunkt i Aspudden.