Landskapslaget

Sickla Strand lekplats

Landskapslaget har på uppdrag av Nacka kommun tagit fram ny utformning för tre parker som var i behov av upprustning. Fokus har legat på utmanande lek, lek för olika åldrar och att uppmana till rörelse och möten.

Årtal

2016-2017

Färdigställandeår

2017

Adress, geografisk plats

Sickla Strand

Beställare

Nacka Kommun

Under 2016/2017 har Landskapslaget arbetat på uppdrag av Nacka kommun upprustningen för lekplatsen i Sickla Strand. Parallellt med gestaltningen av lekplatsen togs ett program fram för hela Sickla strandpromenad På så sätt kunde lekplatsens nya utformning även förhålla sig till parken i stort.

Nacka kommun står inför omfattande exploatering på Sickla halvön. Sickla strandpromenad är idag en välbesökt park och rekreationsstråk och i och med den kommande exploateringen väntas trycket på parken att öka. Nacka kommun vill lyfta parken från kvarterspark till stadsdelspark. Visionen för parken är att den ska utgöra ett nav och målpunkt inte för bara Sickla, utan för Nacka kommun i stort. Som en del av detta arbete önskade Nacka kommun att rusta upp den befintliga lekplatsen.

Som start för utformningen genomfördes en medborgardialog på plats. Föräldrar, barn och övriga av parkens brukare kom med synpunkter om vad de uppskattade, vad som saknades och hur de uppfattade parkens identitet. De inkomna synpunkterna låg till grund för lekplatsens utformning.

Temat för lekplatsen är ”spår av fåglar”, en vinkning till Sicklasjöns art-rika fågelliv. Spåren ter sig i äggformade skulpturer, fågelnästen och ”krypinägg”. Lekplatsen får en ny klätterställning med flera funktioner, flera gungor och bättre belysning, detta som ett direkt svar på synpunkter från medborgardialogen.

Landskapslaget tog fram programskiss, grovkalkyl, förfrågningsunderlag samt bygghandlingar för en utförandeentrepenad. Parken byggdes och invigdes vintern 2017. I uppdraget samarbetade Landskapslaget med ÅF lighting för lekplatsens belysning.