Landskapslaget

Kråkberget Landskapslaget 1

På Kråkberget gäller ”varannan naturens”. 270 nya lägenheter, lokaler, förskola och ett nytt torg samspelar med den befintliga naturen för att skapa ett samtida skärgårdstadsliv. Området skapar i sin tur en kontinuitet i stadsväven genom att koppla det tidigare ensamliggande kommunhuset med Gustavsbergs centrum.

Kråkberget skapar en lokal knutpunkt och binder ihop kommunhuset med Gustavsbergs centrum. Många omkringliggande områden har sin närmaste busshållplats nära det nya torget.
Plan Landskapslaget och KOD arkitekter.

En gårdsgata tar sig upp längs berget och skapar en naturnära boendemiljö med långa utblickar över Farstaviken.
Bild: Landskapslaget och KOD arkitekter

Kråkberget Landskapslaget 1Det nya torget mellan det bevarade förlossningshemmet (Thun-Olle) och kommunhuset. Ny bebyggelse med generös gång och cykeltrottoar längs Skärgårdsvägen.
Bild Landskapslaget och KOD arkitekter.

Utgångspunkterna har varit: Bygg rätt, bygg tätt! Göm bilen. Spräng minimalt. Bygg där det är som mest plant, anpassa byggnader till natur och att återskapa topografin där den förstörts. Vi tillför uppbrutna byggnadsvolymer som klättrar upp och blandar sig med bergets karaktäristiska tallskogsnatur och bygger byar med små täta stadsrum emellan sig. Bebyggelsen tar sig in i naturen men försöker vara varsam mot nyckelbiotopen, spridningskorridoren och andra höga naturvärden.

Området har två olika karaktärer: Kråkberget som dramatiskt tar sig upp längs berget med en tät gårdsgata anpassad i terrängen samt Kråkbyn där Thun-Olle inspirerade byggnader ligger tätt mot Skärgårdsvägen längs en ny generös gång och cykeltrottoar. Torget, busshållplatsen och kommunhuset skapar ett offentligt sammanhang som knyter samman gamla och nya områden i närheten och ger underlag till service och stadsliv.

 Elevation: Bebyggelsen skapar siktlinjer not naturen. Taklinjerna spelar mot topografin. Uppbrutna volymer tars sig upp i terrängen på berget.
Bild: Landskapslaget och KOD arkitekter.

Varannan naturens. Byggnader samspelar med naturen i en skärgårdsurbanistisk bergsby. Vy från bandyplanen i Gustavsbergs centrum.
Bild: Landskapslaget och KOD arkitekter